Алати и прибори

ID: 1361
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Поповић Д. Михајло
извођачи: Пјевић Д. Милош, Поповић Д. Михајло
контакт особа: Поповић Д. Михајло
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: усмени
катедра: катедра за производно машинство

извођења

  • 6. семестар, позиција 4

циљ

Стицање теоријских и практичних знања у области пројектовања, прорачуна и конструкција помоћних прибора, алата за обраду лима, алата за ливење под притиском, алата за пресовање пластичних маса и алата за ковање, базираном на савременим технологијама и оптималном решењу.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду оспособљени да: • Препознају различите резне алате и помоћне приборе како би их применили у одговарајућем обрадном систему за резање. • Процене сваки елемент у односу на разлике у базирању, стезању и присутним пратећим грешкама. • Препознају различите концепте прибора и изводе прорачун тачности. Студент се оспособљава да разуме концепт тачности обраде са већом јасноћом. • Укратко опишу резни алат и помоћни прибор за израду задатог производа.

садржај теоријске наставе

Теорија базирања потпуног и преодређеног положаја обратка. Теорија процеса резања која разматра главне факторе обраде, деформациону силу и деформациони рад. Теорија стабилности . Теорија еластопластичног деформисања. Дефинисање главних фактора обраде код обраде пластичним деформисањем. Конструкција и прорачун елемената помоћних прибора, прорачун тачности помоћних прибора, алате за обликовање лима, конструкцијске карактеристике елемената алата, алате за ковање, алате за ливење под притиском и алате за пресовање пластичних маса.

садржај практичне наставе

Лабораторијска вежбања на којима студент реализује практичан задатак конципирања резног алата и прибора. Од резног алата упознаје се са конструкцијом: стургарског ножа, бургије, проширивача, развртача, урезника, глодала, тоцила као и материјалима за израду резних елемената. Од помоћних прибора студент се упознаје са: универзалном стезном главом, шиљком, линетом, стугарским срцем, машинском стегом, експанзионим чаурама као и конструкцијом универзалних, специјалних и агрегатираних прибора. Израда пројекта за конкретан задатак из праксе.

услов похађања

Дефинисано курикулумом студијског програма/ модула.

ресурси

1, Универзални стезни прибори,Специјални помоћни прибори и Агрегатирани помоћни прибори, Лаб за ФТС, обрадне процесе и алате, ЛПС 2, Резни, Алати за обраду лима и ковање, Лаб за ФТС, обрадне процесе и алате, ЛПС

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 14
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 14
консултације: 0
дискусија/радионица: 2
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 1
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 5
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 4
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 20
лабораторијска вежбања: 10
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 20
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

Тановић Љ., Јовичић М., АЛАТИ И ПРИБОРИ -Пројектовање, прорачуни и конструкције помоћних прибора, Машински факултет, Београд, 2011., КПН ;