Адитивне производне технологије

ID: 1314
врста предмета: теоријско-методолошки
носилац предмета: Поповић Д. Михајло
извођачи: Пјевић Д. Милош, Поповић Д. Михајло
контакт особа: Поповић Д. Михајло
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: усмени
катедра: катедра за производно машинство

извођења

циљ

Стицање теоријских и практичних знања у области пројектовања технологија на бази додавања материјала - адитивних технологија и њихове примене на металне и полимерне материјале. Стицање теоријских и практичних знања из пројектовања, прорачуна и конструкције обрадних система за адитивне производне технологије базиране на савременим технологијама и оптималном решењу - методе природне градње и генеративни дизајн.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду оспособљени да: • Препознају основне разлике између метода уклањања материјала, обликовања материјала и додавањeм материјала (адитивних технологија). • Разликују методе адаптивне производње • Да упореде методе адитивне производње • Анализирају могућност употребе адитивних технологија • У зависности од оптерећења конструкције и његове намене, пропишу одговарајући тип адитивне технологије, као и режиме израде • Генеришу компјутерски модел дела: пројектовањем и скенирањем • Искористе генеративне методе (приступе) пројектовања на основу природног метода градње • Изврше оптимизацију геометрије конструкције према условима адитивних технологија • Припреме за обраду • Пројектују и прорачунају обрадни систем намењен адитивним производним технологијама.

садржај теоријске наставе

Подела технологија; Основни појмови, значај Адитивних производних технологија у савременом развоју и производњи; Подела Адитивних производних технологија; Поступци адитивне производње; 3D штампа; Примена (израда прототипова, функционалних делова и алата; Технике формирања 3D модела применом CAD алата и скенирања; Природни метод градње и генеративне методе пројектовања; Примери из праксе, будући правци развоја Адитивних производних технологија.

садржај практичне наставе

Лабораторијске вежбе са лабораторијском опремом на којима се студент упознаје са практичним реализованим обрадним системима за адитивне технологије. Упознавање са процесом производње функционалних делова кроз израду пројектног задатка. Рачунарске симулације: Оптимизација геометрије, прописивање технологије израде на основу адитивних производних технологија, пројектовање подсистема за пратећи тип адитивне технологије. Радионице: скенирање делова и обрада у CAD пакетима. 3D штампа. Брза израда прототипова и брза израда алата и прибора.

услов похађања

Дефинисано курикулумом студијског програма/модула.

ресурси

Екструдер филамента за 3D штампач, 3D оловка, FFF 3D штампач, mSLA Creality LD-002R принтер, 3D скенер; Предавања у електронском облику, Инструкције за извођење вежбања у лабораторији, Инструкције за израду пројекта, CAx радне станице са одговарајућим софтверским пакетима.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 15
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 10
консултације: 0
дискусија/радионица: 5
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 2
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 4
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 4
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 10
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 20
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 40

литература

Gibson I, Rosen W.D, Stucker B, Additive Manufacturing Technologies - Rapid Prototyping to Direct Digital Manufacturing, Springer, 2010.; Gebhardt A, Heotter J.S, Additive Manufacturing, 3D Printing for Prototyping and Manufacturing, Hanser Gardner Publications, 2016.; Stritesky О, Prusa Ј, Bach М, Basics of 3D Printing with Josef Prusa, Prusa REsearch, Prague 2019.;