Планирање и управљање производњом

ID: 3653
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Младеновић М. Горан
извођачи: Младеновић М. Горан
контакт особа: Младеновић М. Горан
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: усмени

извођења

циљ

Истраживање начина пројектовања,развоја, имплементације и управљања системима планираља производње, укњучујући мастер план терминирања производње, агрегатно планирање, планирање потреба,планирање и терминиранње капацитета, планирање залиха и управљање пословима у току. Стденти ће бити упознати са савременим приступима као што је "управо - на - време" (Just-in Time), теорија ограничења и релације између нивоа планирања i управљања у оквиру компаније као свеопшти ток материјала.

исход

Студент би требало да се оспособи да може да артикулише и примени следеће алате и умећа при планирању и управљању производњом: • Eлементи, процеси и технологије које су саставни део система планирања и управљања производњом. • Планирање потреба компаније (ЕRP). • Технологије планирања потреба материјала. • Токови залиха - модели планираља- ЈИТ, МРП, и др. • Планирање капацитета. • Технике управљања пословима у току. • Оптимизација, интеграција и трансформација ланаца снабдевања.

садржај теоријске наставе

• Eлементи, процеси и технологије које су саставни део система планирања и управљања производњом. • Планирање потреба компаније (ЕRP). • Технологије планирања потреба материјала. • Tокови залиха - модели планираља- ЈИТ, МРП, и др. • Планирање капацитета. • Технике управљања пословима у току • Oптимизација, интеграција и трансформација ланаца снабдевања.

садржај практичне наставе

Овај курс ће омогућити студенту да учи примењујући технике планирања и управљања производњом кроз пројекат.

услов похађања

Нема посебних услова за похађање наставе из овог предмета.

ресурси

Предавања у електронском облику. Инструкције за извођење вежбања у лабораторији. Инструкције за израду пројекта. Рачунар по студенту. Сотверски алат за развој апликације (Oracle, MS Access, Progress, ...)

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 20

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 10
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 60
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 50

литература

Stephen N. Chapman: The Fundamentals of Production Planning and Control, Pearson, 2006.; Jorg Thomas Dickersbach and Gerhard Keller: Production Planning and Control with SAP ERP (2nd Edition), SAP PRESS, 2010.; Avraham Shtub: Enterprise Resource Planning (ERP): The Dynamics of Operations Management, Springer US, 2013.;