Моделирање и симулација система индустријских робота

ID: 3531
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Славковић Р. Никола
извођачи: Славковић Р. Никола
контакт особа: Славковић Р. Никола
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: презентација семинарског рада

извођења

циљ

Оспособљавање студената за моделирање и симулацију у области кинематике, динамике, калибрације, програмирања и примене робота.

исход

По успешном завршетку овог курса студенти би требало да буду оспособљени да: (1) Препознају значај и методе моделирања и симулација у области кинематике, динамике, калибрације, програмирања и примене индустријских робота. (2) Примене актуелне методе, технике и софтвере за моделирање и симулације за анализе у области индустријских робота. (3) Оцене резултате моделирања и симулација при развоју, пројектовању и/или примени система индустријских робота.

садржај теоријске наставе

Mоделирање кинематике и динамике робота серијских, паралелних и хибридних структура. Калибрација робота. Оff-line програмирање робота, симулација и верификација програма. Конфигурисање, моделирање и симулација роботизованих ћелија и система.

садржај практичне наставе

Лабораторијске вежбе су везане за тему докторске дисертације и односе се на: моделирање кинематике и динамике робота, калибрацију робота, симулацију и верификацију програма, моделирање и симулацију роботизованих ћелија. Практична истраживања у области симулације и моделирања индустријских робота везана за тему докторске дисертације. Писање семинарског рада у области симулације и моделирања индустријских робота везано за тему докторске дисертације. Публикoвање рада.

услов похађања

Барем један одслушан предмет из области индустријских робота на основним и/или мастер студијама.

ресурси

Лабораторија за Индустријску роботику и вештачку интелигенцију (Robotics & AI) са пет индустријских робота, софтвер за симулацију и off-line програмирање робота и роботизованих ћелија Workspace5. Показни центар за машине са паралелном кинематиком (CeMPK) са две машине алатке са паралелном кинематиком и роботом DELTA.

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 20

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 10
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 70
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

Merlet J.P., Parallel Robots, Kluwer Academic Publishers, 2000.; Rehg J.A., Introduction to Robotics in CIM Systems, Prentice Hall, 2000.; Pires N., Industrial Robots Programming, Building Applications for the Factories of the Future, Springer, 2007.; Sciavicco L., Siciliano B., Modelling and control of robot manipulators, Springer, 2005.; Kurfess T.R., Robotic and Automation Handbook, CRC Press, 2005.;