Испитивање и оптимизација обрадног система

ID: 3428
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Живановић Т. Саша
извођачи: Живановић Т. Саша
контакт особа: Живановић Т. Саша
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: презентација семинарског рада

извођења

циљ

1) Стећи основна знања о испитивању машина алатки и обрадних система. 2) Стећи основна знања о методима оптимизације обрадног система. 3) Стећи практична знања о виртуелним обрадним системима. 4) Увежбати процедуре испитивања и оптимизације машина алатки и обрадних система. 5) Увежбати састављање елабората.

исход

По успешном завршетку овог курса студенти би требало да буду оспособљени да: 1.Планирају и примењују методе за испитивање машина алатки и обрадних система. 2.Примењују методе за оптимизацију обрадног система. 3.Конфигуришу виртуелне обрадне системе у области дигиталне технологије. 4.Врше избор интегрисаних процедура за испитивања и оптимизације машина алатки и обрадних система. 5.Састављају технички елаборат и извештаје о испитивању и оптимизацији обрадног система.

садржај теоријске наставе

Ново градиво: 1) Испитивање машина алатки и обрадних система. 2) Методи оптимизације обрадног система. 3) Виртуелни обрадни системи и дигитална технологија. 4) Интегрисани методи за испитивање и оптимизацију машина алатки и обрадних система. 5) Модална анализа. Разрада новог градива: 1) Припрема једног комплексног испитивања обрадног система. 2) Анализа метода оптимизације обрадног система. 3) Примери симулација у виртуелном обрадном систему. 4) Примери интегрисаних метода за испитивање и оптимизацију машина алатки и обрадних система. 5) Примери примене модалне анализе.

садржај практичне наставе

Практична настава има рад у Лабораторији за машине алатке и обрадне системе и израду семинарског рада. У Лабораторији се изводе планирани експерименти за семинарски рад. Састављају се извештаји о раду у Лабораторији. Ти извештаји се укључују у семинарски рад.

услов похађања

Kурикулум студијског програма и мотив студента да учи о испитивању и оптимизацији обрадних система по постављеним циљевима и са понуђеним исходима.

ресурси

Лабораторија за машине алатке и обрадне системе, у којој су укључени и хардвер и софтвер: 1) Разне врсте сензора (претварачи убрзања, динамометри итд). 2) Системи за припрему и аквизицију експерименталних података. 3) Софтвер за обраду експерименталних података. 4) Системи за лабораторијско испитивање тачности машина алатки. 5) Систем за тест кружне интерполације. 6) Показно радно место за идентификацију параметара механистичких модела сила резања. 7) Показно радно место за оптимизацију процеса резања, кориговања брзине помоћног кретања и интегрисану симулацију машине алатке и процеса обраде. 8) Софтвер за симулацију виртуелног обрадног система. 9) Показни центар за машине алатке са паралелном кинематиком. 10) Показно радно место за конфигурисање и програмирање модуларних машина алатки отворене архитектуре (МОМА). 11) Показно радно место за програмирање машина алатки по протоколу STEP-NC. 12) Хардвер потребан за основну модалну анализу (модални чекић, претварачи убрзања итд). 13) Софтвер за основну модалну анализу. 14) Функционални симулатор машина алатки за брзу израду прототипова. 15) Софтвер за основну оптимизацију носећих структура машина алатки.

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 20

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 10
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 70
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 50

литература

Главоњић, M., Кокотовић, Б., Живановић, С., МАШИНЕ АЛАТКЕ – ПРАКТИКУМ, помоћни уџбеник, Универзитет у Београду, Машински факултет, 2023.; Glavonjić, M. (2007) Circles and Ellipses Fitting to Measured Data, FME Transactions, Vol. 35, No. 4, pp.165-172; Kokotovic B., Zivanovic S., Functions for processing of wokpiece CAD model for prediction and optimization of milling process, 13th International Conference DEMI 2017, pp 133-138, Banja Luka, 2017.;