Мехатроника

ID: 1150
врста предмета: теоријско-методолошки
носилац предмета: Вег А. Емил
извођачи: Вег А. Емил
контакт особа: Вег А. Емил
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: катедра за теорију механизама и машина

извођења

циљ

Овладавање фондом знања потребним за компетентну анализу структуре мехатроничког решења, дефинисање извршног механизма, контролног модула и алгоритам рада. Развијање креативне способности да се за задати проблем постави идејно мехатроничко решење које ће на оптималан начин задовољити дефинисане техничке захтеве.

исход

Располагање инжењерским способностима да се изведе квалитетна анализа механизама електронског и процесорског модула као кључних подсклопова мехатроничког решења . На основу потпуног овладавања инверзним инжењерским задатком (анализа), активно решавање директног инжењерског задатка, синтеза оргиналног мехатроничког решења.

садржај теоријске наставе

Теоријска настава;Увод у мехатронику; Интелигентне машине склопови, системи и њихова примена, ,Пројектовање у мехатроници; Иницијална визија концепта мехатроничког решења, Механизми у мехатроници; Наука о теорији машина и механизама. Класификација механизама, Мерења у мехатроници 1; Аналогни и дигитални сензори, Мерења у мехатроници 2; Дефиниција светлости фотодиоде и фототранзистори, Актуатори у мехатроници; Линеарни и обртни актуатори, Актуатори са трансформацијом кретања, Дигитални и аналогни електронски модули; Логичка кола и примена, Детекција стања (0,1),Концепти управљања у Мехатроници; Структура процесорског система, Програмирање система; Програмски алати на располагању,Програмирање улазних портова, Програмирање излазних портова

садржај практичне наставе

Практична настава; лабораторијске вежбе; Приказ типичних мехатроничких решења; Турбо пуњач са променљивом геометријом, Декомпозиција мехатроничког решења; Анализа елемената, функција и сигнала сензорског блока, Елементарни механизми; Примери различитих конфигурација механизама за извођење одређених профила кретања, Сензори 1; Мерење аналогних величина коришћењем PC-платформе и Lab View програмског пакета, Сензори 2; Разрада идеје за решење корисничког нумеричко-графичког приказа резултата, Актуатори; Електромоторни погон управљан фреквентним регулатором; Операциони појачивач, Рад са PC-платформом, Рад са PIC-платформом;

услов похађања

Редовно похађање наставе (обавезно присуство на бар 80% часова наставе).

ресурси

Модели механизама (зглобни четвороугаоник,клипни механизам) Сет сензора (термодавачи, акцелерометри индуктивни, опто сензори). Развојни систем DC PIC Пнеуматске компоненте (цилиндри,вентили, PLC)

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 25
разрада и примери (рекапитулација): 5

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 15
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 10
консултације: 0
дискусија/радионица: 5
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 5
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 5
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 50
лабораторијска вежбања: 20
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

Мали речник мехатронике, А. Вег, Г. Шиниковић, Е. Вег, М. Регодић, година издања 2022.; Мехатроника, практикум за лабораторијске вежбе; Е. Вег, М. Регодић, Г. Шиниковић, А. Јоксимовић, година издања 2022.;