Механика М

извођења

циљ

Циљ овог предмета је да студенти савладају елементе динамике осцилаторног кретања тачке, динамике тачке променљиве масе, сложенијих задатака кинематике тачке, кинематике сложеног кретања тела и система тела као и динамике сферног и општег кретања тела, приближне теорије гироскопа и теорије удара.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду оспособљени да: - Решавају проблеме везане за све врсте праволинијских осцилација материјалне тачке и материјалних система са једним степеном слободе кретања. - Анализирају кретање материјалне тачке променљиве масе. - Формирају изразе за брзину и убрзање материјалне тачке у криволинијским координатама. - Опишу опште кретање крутог тела и изврше синтезу транслаторних и обртних кретања. - Разликују аналитичке случајеве сферног кретања крутог тела описане Ојлеровим динамичким једначинама и случајеве приближне теорије гироскопских појава применом Резалове теореме. - Решавају проблеме везане за удар (судар) материјалне тачке и крутог тела.

садржај теоријске наставе

Праволинијске линеарне осцилације тачке. Слободне и принудне, пригушене и непригушене осцилације тачке. Декремент осцилација. Подрхтавање. Резонанција. Динамички фактор појачања. Резонантни дијаграми. Динамика тачке променљиве масе. Кинематика тачке у криволинијским координатама. Кинематика општег кретања кретања тела. Кинематика сложеног кретања тела. Слагање кретања тела. Увод у кинематику система крутих тела. Динамика сферног и општег кретања тела. Приближна теорија гироскопа. Гироскопски момент. Основне поставке теорије удара. Коефицијент удара. Теореме о променама количине кретања и момента количине кретања за време удара.

садржај практичне наставе

Праволинијске линеарне осцилације тачке. Слободне и принудне, пригушене и непригушене осцилације тачке. Декремент осцилација. Подрхтавање. Резонанција. Динамички фактор појачања. Резонантни дијаграми. Динамика тачке променљиве масе. Кинематика тачке у криволинијским координатама. Кинематика општег кретања кретања тела. Кинематика сложеног кретања тела. Слагање кретања тела. Увод у кинематику система крутих тела. Динамика сферног и општег кретања тела. Приближна теорија гироскопа. Гироскопски момент. Основне поставке теорије удара. Коефицијент удара. Теореме о променама количине кретања и момента количине кретања за време удара.

услов похађања

Дефинисано курикулумом студијског програма дипломских студија

ресурси

Писана предавања

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 30
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 10
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 60
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Pavišić, M., Golubović, Z., Mitrović., Z., Mehanika, Dinamika sistema, Mašinski fakultet Beograd, 2011.; Младеновић, Н., Тришовић, Н., Динамика, Машински факултет, Београд, 2015.; Ђурић, С., Динамика и теорија осцилација, МФ Београд, 1987.; Rusov, L., Dinamika, Naučna knjiga, 1988.; Вуковић, Ј., Симоновић, М., Обрадовић, А., Марковић, С., Збирка задатака из динамике, МФ Београд, 2007. ;