Михаило П. Лазаревић

др Михаило П. Лазаревић, редовни професор
катедра за механику
кабинет: 442
мејл адреса: mlazarevic@mas.bg.ac.rs
телефон: локал 338; директан 3302-338

термини за пријем студената

четвртак, 13:00

предмети

истраживачка област

Стабилност кретања система, Оптимално управљање кретањем механичких система, Моделирање и управљање кретањем био-мехатроничких /роботских система, Примена теорије рачуна нецелог реда (fractional calculus) http://machinery.mas.bg.ac.rs/APP/faces/author.xhtml?author_id=orcid%3A%3A0000-0002-3326-6636&item_offset=0&project_offset=0&sort_by=dc.date.issued https://www.researchgate.net/profile/Mihailo-Lazarevic-2

образовање, стручна спрема

1990.Машински факултет Универзитетета у Београду, дипл. инж. маш., . 1991.Електротехнички факултет Универзитетета у Београду, дипл. инж. ел., 1994. Машински факултет Универзитетета у Београду, магистар тех. наука, 1999.Машински факултет Универзитетета у Београду, доктор техничких наука,

публикације, признања, награде

Награда Задужбине Андрејевић за 2003 годину из области Роботике. Захвалницу за изузетан допринос у развоју часописа Scientific Technical Review,2011. Основни и помоћни уџбеник за предмет механика робота, приручници из научне области механике,4 националне монографије, 5 радова/поглавља у научним монографијама међународног значаја.Већи број радова (преко 100) објављених у домаћим и међународним часописима, у зборницима радова научних скупова у земљи и иностранству, председавање на више секција на међународним конференцијама и конгресима,преко 1100 цитата. h-индекс (16) Scopus

чланства у научним и стручним организацијама

Српско друштво за механику/ Председник Српског друштва за Механику, (2015-2019), ИУТАМ