Основе механике 3

извођења

циљ

Циљ овог предмета је да студенти савладају основне поставке кинематике и динамике крутог тела, кинематике и динамике сложеног кретања тачке, геометрије маса, као и основне теореме и законе динамике материјалног система.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду оспособљени да: • Опишу поједине врсте кретања тела: транслаторно кретање, обртање тела око непокретне осе, равно кретање, сферно и опште кретање тела, као и да одреде кинематичке карактеристике тела (угаона брзина и угаоно убрзање тела) и да одреде брзину и убрзање појединих тачака тела • Решавају кинематске проблеме везане за сложено кретање тачке • Одреде центар масе и моменте инерције материјалног система и крутог тела • Формирају изразе за количину кретања и момент количине кретања материјалног система и крутог тела • Одреде кинетичку енергију материјалног система и крутог тела • Примене теореме о промени количине кретања, моменте количине кретања и кинетичке енергије материјалног система и крутог тела • Анализирају динамику релативног кретања тачке • Формирају диференцијалне једначине и решавају први или други задатак динамике при транслаторном кретању тела, при обртању тела око непокретне осе и при равном кретању тела •

садржај теоријске наставе

Кинематика крутог тела (транслаторно кретање, обртање око непокретне осе, равно кретање). Кинематика крутог тела (равно кретање, сферно кретање). Кинематика крутог тела (опште кретање). Кинематика сложеног кретања тачке. Динамика сложеног кретања тачке. Геометрија маса. Опште теореме и закони динамике материјалног система и крутог тела. Диференцијалне једначине кретања тела (транслација, обртање око непокретне осе, равно кретање тела).

садржај практичне наставе

Кинематика крутог тела (транслаторно кретање, обртање око непокретне осе, равно кретање). Кинематика крутог тела (равно кретање, сферно кретање). Кинематика крутог тела (опште кретање). Кинематика сложеног кретања тачке. Динамика сложеног кретања тачке. Геометрија маса. Опште теореме и закони динамике материјалног система и крутог тела. Диференцијалне једначине кретања тела (транслација, обртање око непокретне осе, равно кретање тела).

услов похађања

Дефинисано курикулумом студијског програма

ресурси

[1] Младеновић, Н. Механика 2, Кинематика, Машински факултет, Београд, 1996. [2] Младеновић, Н., Тришовић, Н. Динамика, Машински факултет, Београд, 2015, [3] Симоновић, М., Митровић, З., Голубовић, З., Механика - Кинематика, Машински факултет, Београд, 2011. [4] Митровић, З., Симоновић, М., Голубовић, М., Механика - динамика тачке, Машински факултет, Београд, 2011. [5] Павишић, М., Голубовић, З., Митровић, З. Механика - динамика система, Машински факултет, Београд, 2011. [6] Младеновић, Н., Митровић, З., Стокић, З., Збирка задатака из кинематике, Машински факултет, Београд, 2007. [7] Тришовић, Н., Лазаревић, М., Приручник за самосталне вежбе из механике, Статика и Кинематика, МФ Београд, 1999. [8] Вуковић, Ј., Симоновић, М., Обрадовић, А., Марковић, С., Збирка задатака из динамике, МФ Београд, 2007. [9] Павишић, М., Стокић, З., Тришовић, Н. Приручник за самосталне вежбе из механике, Динамика тачке и динамика система, МФ Београд, 1998. [10] Писана предавања

фонд часова

укупан фонд часова: 60

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 20
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 8
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 2

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 60
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Младеновић, Н. Механика 2, Кинематика, Машински факултет, Београд, 1996. ; Младеновић, Н., Тришовић, Н. Динамика, Машински факултет, Београд, 2015,; Вуковић, Ј., Симоновић, М., Обрадовић, А., Марковић, С., Збирка задатака из динамике, МФ Београд, 2007.; Павишић, М., Голубовић, З., Митровић, З. Механика - динамика система, Машински факултет, Београд, 2011.; Младеновић, Н., Митровић, З., Стокић, З., Збирка задатака из кинематике, Машински факултет, Београд, 2007. ;