Одабрана поглавља из механике

извођења

циљ

Циљ овог предмета је да студенти савладају основне елементе: аналитичке механике, динамике система крутих тела, стабилности механичких система, осцилација механичких система, теорије оптималног управљања.

исход

Стицањем знања на овом предмету студенти ће бити у могућности да се баве истраживањима у областима машинства где постоје проблеми механике крутог тела. Студенти ће моћи да решавају основне проблеме аналитичке механике, динамике система крутих тела, стабилности механичких система...

садржај теоријске наставе

Општи принципи механике. Лагранжов принцип. Лагранж-Даламберов принцип Лагранге-ове једначине друге врсте (коваријантни и контраваријантни облик). Анализа Лагранге-ових једначина. Хамилтонов принцип. Канонске једначине. Динамика система крутих тела. Стабилност стања механичког система. Основи линеарних осцилација механичких система. Управљање. Допустиво управљање. Оптимално управљање. Оптималност.

садржај практичне наставе

/

услов похађања

Дефинисано курикулумом студијског програма докторских студија

ресурси

Vuković J., Odabrana poglavlja iz mehanike, Pisana predavanja, Mašinski fakultet,Beograd 2006.

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 50
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 10
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 50
пројекат: 0
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Gantmaher F.R., Analitička mehanika, (prevod sa ruskog), Zavod za izdavanje udžbenika SRS, Beograd 1963.; Pontrjagin L.S., Matematićeskaja teorija optimaljnovo upravljenija, (na ruskom), Fizmatgiz, Moskva 1961.; Leitmann G., An Introducyion to Optimal Control, McGraw-Hill Book Company, 1966.; Rao S.S.: Mechanical vibrations, Addison-Wesley Publishing Company Inc., 1995.; Bakša А.,Vesković M., Stabilnost kretanja, Matematički fakultet, Beograd, 1996.;