Механика 3

извођења

  • 4. семестар, позиција 2

циљ

Циљ овог предмета је да студенти савладају основне поставке динамике материјалне тачке и динамике материјалног система. У том циљу студенти треба да савладају основне теореме и законе динамике материјалног система, основне појмове линеарних осцилација тачке, као и динамику тела, укључујући елементе аналитичке механике.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду оспособљени да: • Формирају изразе за количину кретања и момент количине кретања материјалне тачке,материјалног система и крутог тела • Одреде кинетичку енергију материјалне тачке, материјалног система и крутог тела • Примене теореме о промени количине кретања, моменте количине кретања и кинетичке енергије материјалне тачке, материјалног система и крутог тела • Решавају проблеме из линеарних праволинијских осцилација тачке • Анализирају динамику релативног кретања тачке • Формирају диференцијалне једначине и решавају први или други задатак динамике при транслаторном кретању тела, при обртању тела око непокретне осе и при равном кретању тела • Примене општу једначину статике, општу једначину динамике и Лагранжеве једначине друге врсте на системе материјалних тела

садржај теоријске наставе

Количина кретања тачке и система. Импулс силе. Теорема о промени и закон о одржању количине кретања. Момент количине кретања тачке и система. Теорема о промени и закон о одржању момента количине кретања. Елементарни и укупни рад силе. Поље силе. Функција силе. Конзервативна сила. Кинетичка енергија тачке и система. Теорема о промени и закон одржања кинетичке енергије тачке и система. Динамика релативног кретања тачке. Линеарне праволинијске осцилације тачке. Слободне и принудне, пригушене и непригушене осцилације тачке. Даламберов принцип. Диференцијалне једначине кретања тела (транслација, обртање око непокретне осе, равно и сферно кретање тела). Основе аналитичке механике

садржај практичне наставе

Теорема о промени и закон о одржању количине кретања. Теорема о промени и закон о одржању момента количине кретања. Елементарни и укупни рад силе. Поље силе. Кинетичка енергија тачке и ситема. Теорема о промени и закон одржања кинетичке енергије тачке и система. Динамика релативног кретања тачке. Линеарне праволинијске осцилације тачке. Слободне и принудне, пригушене и непригушене осцилације тачке. Даламберов принцип. Диференцијалне једначине кретања тела (транслација, обртање око непокретне осе, равно и сферно кретање тела). Основе аналитичке механике.

услов похађања

Дефинисано курикулумом студијског програма основних студија

ресурси

[1] Митровић, З., Симоновић, М., Голубовић, З. Механика - динамика тачке, Машински факултет, Београд, 2011. [2] Павишић, М., Голубовић, З., Митровић, З. Механика - динамика система, Машински факултет, Београд, 2011. [3] Младеновић, Н., Тришовић, Н., Динамика, Машински факултет, Београд, 2015. [4] Вуковић, Ј., Симоновић, М., Обрадовић, А., Марковић, С., Збирка задатака из динамике, МФ Београд, 2007. [5] Писана предавања

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 30
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 10
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 60
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Đurić, S., Dinamika i teorija oscilacija, MF Beograd, 1987.; Rusov, L., Dinamika, Naučna knjiga, 1988.; Митровић, З., Симоновић, М., Голубовић, З. Механика - динамика тачке, Машински факултет, Београд, 2011.; Pavišić, M., Golubović, Z., Mitrović, Z. Mechanics - Dynamics of mecnanical systems, Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, 2011.; Младеновић, Н., Тришовић, Н., Динамика, Машински факултет, Београд, 2015.;