Механика 3

извођења

  • 4. семестар, позиција 2

циљ

Циљ овог предмета је да студенти савладају основне поставке динамике материјалне тачке и динамике материјалног система. У том циљу студенти треба да савладају основне теореме и законе динамике материјалног система, основне појмове линеарних осцилација тачке, као и динамику тела, укључујући елементе аналитичке механике.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду оспособљени да: • Формирају изразе за количину кретања и момент количине кретања материјалне тачке,материјалног система и крутог тела • Одреде кинетичку енергију материјалне тачке, материјалног система и крутог тела • Примене теореме о промени количине кретања, моменте количине кретања и кинетичке енергије материјалне тачке, материјалног система и крутог тела • Решавају проблеме кретања материјалне тачке под дејством централне силе • Решавају проблеме из линеарних праволинијских осцилација тачке • Анализирају динамику релативног кретања тачке • Формирају диференцијалне једначине и решавају први или други задатак динамике при транслаторном кретању тела, при обртању тела око непокретне осе и при равном кретању тела • Примене општу једначину статике, општу једначину динамике и Лагранжеве једначине друге врсте на системе материјалних тела

садржај теоријске наставе

Количина кретања тачке и система. Импулс силе. Теорема о промени и закон о одржању количине кретања. Момент количине кретања тачке и система. Теорема о промени и закон о одржању момента количине кретања. Елементарни и укупни рад силе. Поље силе. Функција силе. Конзервативна сила. Кинетичка енергија тачке и система. Теорема о промени и закон одржања кинетичке енергије тачке и система. Централна сила. Закон површине. Диференцијалне једначине кретања тачке под дејством централне силе. Бинеова једначина. Кретање тачке под дејством Њутнове силе опште гравитације. Кеплерови закони. Динамика релативног кретања тачке. Линеарне праволинијске осцилације тачке. Слободне и принудне, пригушене и непригушене осцилације тачке. Даламберов принцип. Диференцијалне једначине кретања тела (транслација, обртање око непокретне осе, равно и сферно кретање тела). Основе аналитичке механике

садржај практичне наставе

Теорема о промени и закон о одржању количине кретања. Теорема о промени и закон о одржању момента количине кретања. Елементарни и укупни рад силе. Поље силе. Кинетичка енергија тачке и ситема. Теорема о промени и закон одржања кинетичке енергије тачке и система. Централна сила. Закон површине. Диференцијалне једначине кретања тачке под дејством централне силе. Бинеова једначина. Кретање тачке под дејством Њутнове силе опште гравитације. Кеплерови закони. Динамика релативног кретања тачке. Линеарне праволинијске осцилације тачке. Слободне и принудне, пригушене и непригушене осцилације тачке. Даламберов принцип. Диференцијалне једначине кретања тела (транслација, обртање око непокретне осе, равно и сферно кретање тела). Основе аналитичке механике.

услов похађања

Дефинисано курикулумом студијског програма основних студија

ресурси

[1] Митровић, З., Симоновић, М., Голубовић, З. Механика - динамика тачке, Машински факултет, Београд, 2011. [2] Павишић, М., Голубовић, З., Митровић, З. Механика - динамика система, Машински факултет, Београд, 2011. [3] Вуковић, Ј., Симоновић, М., Обрадовић, А., Марковић, С., Збирка задатака из динамике, МФ Београд, 2007. [4] Писана предавања

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 30
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 10
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 60
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Đurić, S., Dinamika i teorija oscilacija, MF Beograd, 1987.; Rusov, L., Dinamika, Naučna knjiga, 1988.;