Основе механике 1

извођења

циљ

Циљ овог предмета је да студенти савладају основне поставке Статике. У том циљу студенти треба да савладају основе свођења система сила на простији облик, као и да одређују услове равнотеже једноставних система сила. Овим предметом студенти стичу знања која ће им омогућити аналитичко и нумеричко решавање основних проблема у различитим стручним и научним областима.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду оспособљени да: • Примењују принцип ослобађања од веза везаног тела изложеног дејству једноставног система сила • Аналитички и нумерички поставе услове равнотеже и одреде статички непознате величине произвољног равног и просторног система сила и спрегова сила • Аналитички и нумерички одреде основне статичке величине у попречном пресеку равних, линијских, простих и сложених носача, као и да нацртају њихове дијаграме • Решавају статичке проблеме везане за трење клизања и котрљања • Аналитички и нумерички одреде положај тежишта тела једноставих облика.

садржај теоријске наставе

Статика у машинству. Основни појмови. Аксиоме Статике. Везано тело, везе и реакције веза. Принцип ослобађања од веза. Момент силе у односу на тачку и осу. Спрег сила. Момент спрега сила. Еквивалентност спрегова сила. Равнорежа система спрегова сила. Основне теореме статике. Свођење система сила на простији облик. Услови равнотеже система сила. Центар система везаних паралелних сила. Тежиште тела. Начини одређивања положаја тежишта тела. Гулдинове теореме. Врсте оптерећења. Основне статичке величине у попречном пресеку носача. Равански носачи. Основни статички дијаграми. Равни решеткасти носачи. Трење клизања. Реалне везе. Трење котрљања.

садржај практичне наставе

Услови равнотеже система сила.Тежиште тела. Начини одређивања положаја тежишта тела. Гулдинове теореме. Основне статичке величине у попречном пресеку носача. Равански носачи. Основни статички дијаграми. Равни решеткасти носачи. Трење клизања. Реалне везе. Трење котрљања. Нумеричке методе у статици.

услов похађања

Нема

ресурси

[1] Lukačević, M., Čović, V., Statika, Građevinska knjiga, 1996. [2] Golubović, Z., Simonović, M., Mitrović, Z., Mehanika - Statika, Mašinski fakultet u Beogradu, 2005. [3] Glišić, M., Trišović, N., Jeremić, O., Milićev, S., Zeković, D., Zbirka zadataka iz statike sa izvodima iz teorije, MF Beograd, 1998. [4] Đurić, S., Statika, MF Beograd, 1988. [5] Rusov, L., Statika, Naučna knjiga, 1989.

фонд часова

укупан фонд часова: 45

активна настава (теоријска)

ново градиво: 25
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 15
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 3
завршни испит: 2

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 60
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

[1] Lukačević, M., Čović, V., Statika, Građevinska knjiga, 1996.; [2] Golubović, Z., Simonović, M., Mitrović, Z., Mehanika - Statika, Mašinski fakultet u Beogradu, 2005.; [3] Glišić, M., Trišović, N., Jeremić, O., Milićev, S., Zeković, D., Zbirka zadataka iz statike sa izvodima iz teorije, MF Beograd, 1998.; [4] Đurić, S., Statika, MF Beograd, 1988.; [5] Rusov, L., Statika, Naučna knjiga, 1989.;