Перформансе летелица

ID: 0948
врста предмета: теоријско-методолошки
носилац предмета: Бенгин Ч. Александар
извођачи: Бенгин Ч. Александар, Костић А. Иван, Костић П. Оливера, Пековић М. Огњен
контакт особа: Бенгин Ч. Александар
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за ваздухопловство

извођења

циљ

Упознавање студената са сложеним кретањем летелица у атмосферском лету. Изучаваће се перформансе летелица, тј. изучаваће се кретање тежишта летелице у простору под дејством сила. У оквиру пројектног задатка који обухвата и интегрише комплетну област пређеног градива, студенти ће бити оспособљени да самостално и уз коришћење савремених софтверских пакета, типа: MatLab, Mathcad, Excel и др. потпуно овладају прорачуном перформанси летелица у ваздушном простору.

исход

Савладавањем предвиђеног наставног програма студент стиче довољна теоријска знања да је у стању да самостално може креативно да дефинише перформансне могућности савремених летелица и сва ограничења летних могућности која из тога проистичу. У оквиру овог курса студенти ће добити потпуну сублимацију и верификацију раније стечених знања и вештина која су добили у оквиру ваздухопловног модула из групе аеродинамичких предмета.

садржај теоријске наставе

Увод. Опште поставке у прорачуну перформанси летелица, Координатни системи и њихово превођење. Врсте кретања. Силе које делују на авион у току лета. Перформансе погонских група, Елисе. Геометријске и аеродинамичке карактеристике елиса. Избор елисе. Једначине кретања летелица, Основне перформансе летелица, Основне перформансе лета (хоризонталне и вертикалне брзине, време пењања, теоријски и практичан врхунац лета). Специјалне перформансе летелица, Полетање и слетање авиона. Утицај ветра на перформансе лета. Долет и аутономија лета, Акциони радијус. Утицај ветра на долет и акциони радијус. Неустаљена кретања у вертикалној равни, Обрушавање и вађење из обрушавања. Еволуције авиона. Нагло пропињање (искакање). Динамички врхунац лета. Петља. Имелман. Превртање. Ваљак. Кобра. Звоно. Хербстов маневар. Оптимизација путање лета авиона, Просторна кретања авиона, Увод у механику космичког лета.

садржај практичне наставе

Погонска група, Избор елисе, Перформансе погонских група, Прорачун основних перформанси авиона, Израда рачунских задатака из пређеног градива, Прорачун специјалних перформанси авиона, Прорачун долета и аутономије лета, Израда рачунских задатака из пређеног градива, Прорачун кретања у вертикалној равни: Прорачун планирања. Полара брзина планирања. Прорачун обрушавања. Гранична брзина у обрушавању. Прорачун вађења из обрушавања. Коефицијент оптерећења при вађењу. Прорачун наглог пропињања и искакања авиона. Прорачун динамичког врхунца лета. Прорачун петље, Прорачун заокрета авиона, Заокрет са клизањем. Заокрет са нагибом (правилни координирани заокрет). Заокрет са нагибом и клизањем. Ограничења перформанси заокрета. Борбени заокрет. Екстремни режими лета. Превучени лет и ковит. Маневарска анвелопа лета, Екстремни режими лета и Консултације.

услов похађања

Нема посебних услова, али се препоручује да се претходно положи предмет Аеродинамичке конструкције.

ресурси

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 25
разрада и примери (рекапитулација): 5

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 15
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 5
семинарски рад: 0
пројекат: 10
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 10
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 20
семинарски рад: 0
пројекат: 40
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Rendulić Z., Mehanika leta, Vojnoizdavački i novinski centar, 1987.; Hull D.G., Fundamentals of Airplane Flight Mechanics, Springer, 2007.; Cook M.V., Flight Dynamics Principles, Second Edition, Butterworth-Heinemann, 2007.; Stengel R. F., Flight Dynamics, Princeton University Press, 2004.;