Принципи моделирања у процесној техници

ID: 3494
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Генић Б. Србислав
извођачи: Генић Б. Србислав
контакт особа: Генић Б. Србислав
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени+усмени

извођења

циљ

Упознавање са математичким и физичким моделирањем као основом за истраживачки и практични инжењерски рад у области процесне технике

исход

Стицање знања из области математичког и физичког моделирања у области процесне технике

садржај теоријске наставе

Моделирање - дефиниције, основни појмови Математички модел - математички опис објекта моделирања Математичка обрада резултата експеримента (мерења) Математички опис флуидоидинамичке структуре фазе

садржај практичне наставе

Примери математичког моделирања у процесној индустрији

услов похађања

-

ресурси

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 40
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 5
завршни испит: 10

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 50
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 10
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 70

литература

Јаћимовић Б., Генић С., Топлотне операције и апарати, Део 1: Рекуперативни размењивачи топлоте, Машински факултет Београд, 2016.; Јаћимовић Б., Генић С., Дифузионе операције и апарати, Део 1: Основи транспорта супстанције, Машински факултет Београд, 2007.; Јаћимовић Б., Генић С., Дифузионе операције и апарати, Део 2: Дифузионе операције, Машински факултет Београд, 2010.;