Конструктивна обрада кривих и површи

ID: 1507
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Попконстантиновић Д. Бранислав
извођачи: Попконстантиновић Д. Бранислав
контакт особа: Попконстантиновић Д. Бранислав
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за теорију механизама и машина

извођења

циљ

Циљ је да студенти науче основне геометријске карактеристике и инваријанте раванских и просторних кривих, као и површи значајних за машинску технику. Такође је циљ да студенти савладају како теоријске, тако и конкретне, практичне методе генерисања и конструктивне обраде поменутих врста кривих и површи. Практичне методе обухватају како генерисање и обраду кривих и површи непосредним поступцима скицирања и цртања, тако и напредне методе које се спроводе употребом одговарајућих рачунарских алата (SolidWorks).

исход

Исход предмета је усвајање знања која се могу применити у генерисању и конструктивној обради одабраних врста кривих и површи које се користе за пројектовање и 3Д моделирање различитих објеката у пракси машинског инжењерства. Савладавањем ове материје, студенти се оспособљавају за ефикасно дизајнирање и генерисање и сложених машинских делова и склопова.

садржај теоријске наставе

Раванске криве линије, ред, разред, степен и род алгебарских кривих линија; распад алгебарских кривих; заједничке тачке кривих линија; криве другог степена и њихови праменови, пројективна својства кривих другог степена; асимптоте и сингуларне тачке кривих; Пликерове и Клајнове релације; флексија раванских кривих, флексија и торзија просторних кривих; еволута и еволвента раванских кривих, еволвента круга – примена у машинству; рулете, епициклоиде, хипоциклоиде – примена у машинству; пратећи триједар просторних кривих; просторне криве 4 реда, 1. и 2. врсте, просторна крива 3. реда; површи, генерисање и подела површи, E, H, P површи; тангенте, тангенцијалне равни и нормале површи, закривљеност, главне кривине и оскулаторни параболоид површи; Ојлерова теорема о кривинама површи и Манхајмове конструкције; Тотална кривина и развојне површи и конструктивни поступци развијања параболичких површи другог реда; конструктивна обрада цилиндричне завојнице, различите раванске трансцендентне и алгебарске криве настале пројициранјем завојнице: хармонијске криве, хиперболичка спирала, рулете, трохоиде; ланчанице и катеноиде;

садржај практичне наставе

Вежбе које се изводе непосредно на папиру, уз помоћ прибора за цртење, као и на рачунарима уз употребу одговарајућих софтверских алата.

услов похађања

Положени предмети Конструктивна геометрија и графика и Инжењерска графика

ресурси

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 30
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 5
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 5
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 30
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 20

литература

Скрипта „Конструктивна обрада кривих и површи“, 2022.;