Одабрана поглавља из машинских елемената Б

ID: 3642
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Димић Р. Александар
извођачи: Димић Р. Александар
контакт особа: Димић Р. Александар
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени

извођења

циљ

Изучавање понашања машинских делова и елемената, општих и стандардних у радним и критичним условима са аспекта чврстоће (запреминске и површинске), крутости и стабилности, радног века и енергетске ефикасности. Утврђивање оптерећења меродавног за анализу радне способности машинских делова и елемената, на основу аналитичких, нумеричких и експерименталних метода.

исход

Студенти ће бити оспособљен да: прате научно-истраживачку литературу из одабране области дате у садржају предмета; самостално решавају научно-истраживачке проблеме из те области (формирање одговарајућих аналитичких, нумеричких и експерименталних модела); да самостално или тимски пишу научно-истраживачке радове; стечено знање и вештине знају да пренесу другима.

садржај теоријске наставе

Толеранције и налегања. Проблеми понашања машинских елемената у статичком и динамичком режиму. Осовине и вратила. Карданска вратила. Клизни и котрљајни лежаји. Навојни спојеви. Навојни преносници. Преносници снаге (фрикциони, зупчасти, ремени, ланчани) - прорачун и симулација. Спојнице. Опруге. Нераздвојиви спојеви. Заптивање.

садржај практичне наставе

У зависности од ужег интересовања кандидата, на располагању су ресурси лабораторија за опште машинске конструкције.

услов похађања

Нема услова.

ресурси

Лабораторија за опште машинске конструкције, Универзитет у Београду, Машински факултет; хендаути, презентације, приступ бежичном интернету и интернет презентацији предмета са свим корисним линковима.

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 40
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 6
преглед и оцена пројекта: 6
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 3

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 20
лабораторијска вежбања: 20
рачунски задаци: 5
семинарски рад: 25
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература

Огњановић М.: "Машински елементи", Машински факултет, Београд, 2011.;; Карл-Хаинц Декер: Машински елементи, Хансер, Минхен, Беч, 2000.; ; Орлов П.: Основи конструисања , Mашиностоение, Москва, 1980;; С.Верига: Машински елементи 1, Машински факултет, Београд; 1990;; Стаменић З.: "Истраживање утицаја геометрије и расподеле оптерећења на радну способност карданових вратила", докторска дисертација, Машински факултет, Београд 2012.;;