Стручна пракса М - ТКЛ

ID: 1410
врста предмета: стручна пракса
носилац предмета: Зрнић Ђ. Ненад
извођачи: Зрнић Ђ. Ненад
контакт особа: Зрнић Ђ. Ненад
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 4
облик завршног испита: презентација семинарског рада
катедра: катедра за механизацију

извођења

циљ

Циљ предмета је упознавање студената са средствима, машинама и уређајима из области механизације који се користе у различитим гранама привреде, а нарочито у индустрији, грађевинарству, рударству, логистици, саобраћају, туризму, енергетици, процесној техници, услужним делатностима, итд.

исход

Савладавањем програма предмета студенти се упознају са: 1. Производним процесима у предузећима која производе или користе средства за механизацију, 2. Унутрашњим прекидним и непрекидним транспортом, 3. Процесима одржавања опреме и машина за механизацију, и др.

садржај теоријске наставе

Уводне напомене из области механизације. Основе примене мера безбедности и здравља на раду при коришћењу опреме и средстава за рад уопште, а посебно у области механизације. Основни принципи рада уређаја и машина за механизацију. Основе технолошких процеса у индустрији која производи машине и конструкцију из области механизације. Основе пројектовања транспортних и логистичких система.

садржај практичне наставе

Практична настава се остварује кроз посете индустријским комплексима и предузећима у којима се производе или користе машине и уређаји из области механизације. Остварује се увид у транспортне токове у којима се користе средства унутрашњег транспорта, производно-технолошке процесе израде делова машина за механизацију, монтажне процесе, одржавање машина за механизацију, конструкционе карактеристике дизалица и транспортних уређаја, улогу грађевинске механизације на објектима високоградње, улогу транспортера и роторних багера на површинским коповима за експлоатацију угља, складишно-дистрибутивне системе... Такође, изводи се презентација реализованих пројеката од стране Катедре за потребе привреде у претходном 10-годишњем периоду. Приказују се коришћене методе, основне фазе у процесу пројектовања (од идејног решења до финалног производа), као и техничка решења за реконструкцију постојећих машина за механизацију.

услов похађања

Нема услова.

ресурси

Тошић, С.: Транспортни уређаји - Механизација транспорта, Београд, 1999., Острић, Д., Тошић, С.: Дизалице, Београд, 2005, Петковић, З.: Металне конструкције у Машиноградњи, Београд, 1996., Бошњак, С.: Роторни ровокопачи, Београд, 2001., Зрнић, Ђ., Прокић,М., Миловић, П.: Пројектовање ливница, Београд, 1988.

фонд часова

укупан фонд часова: 90

активна настава (теоријска)

ново градиво: 0
разрада и примери (рекапитулација): 0

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 80
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 10

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 70
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

Ненад Зрнић: Упутство за стручну праксу ТКЛ, Машински факултет Београд, 2021, ПДФ.;