Катедра за механизацију

У оквиру области машинске конструкције и механизација изучавају се методе за прорачун и конструкцију машина за транспорт и механизацију, као и за пројектовање транспортних и индустријских система. Унутрашњи транспорт, као основна дисциплина одсека, представља вид транспорта који се јавља у свим производним и индустријским процесима.

Област транспортних машина обухвата прорачун, конструисање и пројектовање разних типова дизалица,претоварних мостова, лифтова, машина непрекидног транспорта, жичара итд. Такође, делатност одсека обухвата прорачун, конструисање и пројектовање машина за грађевинску и рударску механизацију. Додатно, изучавају се методе за пројектовање фабричких постројења и складишно-дистрибутивних система.

За прорачун носећих конструкција машина за транспорт и механизацију примењују се савремени програмски пакети базирани на 3D CAD моделирању и MKE (Методи Коначних Елемената), као и софтвери за симулацију рада машина и целокупних постројења.

контакт

шеф катедре: секретар катедре:

наставници и сарадници

предмети катедре

основне академске студије — МИ

мастер академске студије — МИ

докторске студије — МИ

лабораторије