Катедра за механизацију

У оквиру области машинске конструкције и механизација изучавају се методе за прорачун и конструкцију машина за транспорт и механизацију, као и за пројектовање транспортних и индустријских система. Унутрашњи транспорт, као основна дисциплина одсека, представља вид транспорта који се јавља у свим производним и индустријским процесима.

Област транспортних машина обухвата прорачун, конструисање и пројектовање разних типова дизалица,претоварних мостова, лифтова, машина непрекидног транспорта, жичара итд. Такође, делатност одсека обухвата прорачун, конструисање и пројектовање машина за грађевинску и рударску механизацију. Додатно, изучавају се методе за пројектовање фабричких постројења и складишно-дистрибутивних система.

За прорачун носећих конструкција машина за транспорт и механизацију примењују се савремени програмски пакети базирани на 3D CAD моделирању и MKE (Методи Коначних Елемената), као и софтвери за симулацију рада машина и целокупних постројења.

контакт

шеф катедре: секретар катедре:

наставници и сарадници

др Срђан М. Бошњак, редовни професор
др Ненад Ђ. Зрнић, редовни професор
др Влада М. Гашић, ванредни професор
др Ненад Ж. Косанић, ванредни професор
др Небојша Б. Гњатовић, доцент
Иван Љ. Миленовић, истраживач сарадник
Александар З. Стефановић, истраживач сарадник
Александра М. Арсић, истраживач приправник
Марко М. Урошевић, истраживач приправник
Милош Д. Ђорђевић
Горан З. Милојевић
Горан З. Петковић

предмети катедре

основне академске студије — МИ

мастер академске студије — МИ

докторске студије — МИ

лабораторије