Фабричка постројења и техничка логистика

ID: 0187
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Косанић Ж. Ненад
извођачи: Косанић Ж. Ненад
контакт особа: Косанић Ж. Ненад
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: усмени
катедра: катедра за механизацију

извођења

циљ

Основни циљ предмета је увођење студента у логику пројектовања фабрика, фабричких постројања, транспортних и складишних система. Осим тога, циљ предмета је и развој креативних и иновативних способности студента у смислу пројектавања система који на најбоњи могуће начин треба да допринесу укупној ефикасности производње, складиштења и услужних делатности, доприносећи тако укупном степену развијености привреде земље.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду оспособљени да: - Саставе пројектни задатак за пројектовање фабрика, фабричких постројења, транспортних, складишних и логистичких система. - Изводе прорачуне потребне технолошке и помоћне опреме, радне снаге, радних места, потребних површина система и количина материјала који се крећу кроз систем. - Одреде распоред опреме и простора система (дефинишу просторну конфигурацију система - лаyоут). - Израчунају основне статистичке показатеље рада (перформансе) елементарних подсистема (применом теорије редова чекања), фабрика, фабричких постројења, транспортних, складишних и логистичких система. - Израде идејни технолошки пројекат ливнице сивог лива.

садржај теоријске наставе

Системски приступ у пројектовању. Изградња објеката. Израда и прикупљање предпројектне документације. Пројектни задатак. Основни типови програма производње. Обим производње и технички капацитет. Састав фабрике. Документација технолошког пројекта. Поступак пројектовања. Режими рада производних система. Фонд времена рада. Прорачун потребног броја машина и опреме. Прорачун броја радних места. Прорачун потребне радне снаге и потребних површина. Основне карактеристике размештаја опреме и простора. Дефиниција, област примене и основне карактеристике флексибилних производних система. Модели за размештај опреме и простора. Кретање материјала. Основни принципи управљања ланцем снабдевања. Основне карактеристике чворних тачака. Основне поставке теорије редова чекања. Модели за анализу кретања материјала. Основи елементи потребни за решење размештаја опреме и простора. Снабдевање енергијом. Грејање, проветравање и отпрашивање. Ситуациони план. Разрада и примери предаваног градива.

садржај практичне наставе

Избор модела теорије редова чекања, којим се моделира карактеристичан производни или транспортни процеса, са израчунавањем свих излазних параметара и њихова провера на рачунару. Израда технолошког процеса ливнице: Избор уређаја и машина у топионици са основним прорачунима; Избор технологије и прорачун потребног броја машина и уређаја одељења за припрему песка за калуповање; Избор технологије и прорачун потребног броја машина и уређаја одељења за припрему песка за језгра; Прорачун потребних капацитета одељења за чишћење одливака, избор основних уређаја и машина одељења; Пројектовање складишта ливнице; Прорачун неког од уређаја прекидног и непрекидног дејства у изабраном одељењу ливнице; Израда диспозиционог решења ливнице и диспозиционог решења само једног одељења. Консултације о проблемима, начинима решавања и препорукама за решавање и моделирање задатка пројектовања подсистема или система фабрика, фабричких постројења, транспортних, складишних и логистичких система.

услов похађања

Неопходни: Одслушани предмети: Математичка вероватноћа и статистика, Транспортни уређаји, Основе металних конструкција у машиноградњи.

ресурси

лабораторија 459.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 24
разрада и примери (рекапитулација): 6

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 30
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 5
колоквијум са оцењивањем: 5
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 10
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 30
семинарски рад: 0
пројекат: 20
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

1, Ђ. Зрнић, Пројектовање фабрика, МФ Београд, 1993,; 2, Ђ. Зрнић, М. Прокић, П. Миловић, Пројектовање ливница, МФ Београд, 1998.; 3, Ђ. Зрнић, Д. Савић, Симулација процеса унутрашњег транспорта, МФ Београд, 1997;; 4, Ђ.Зрнић, Д. Петровић, Збирка решених задатака из фабричких постројења, МФ Београд, 1992.; 5, Pрограмски пакет за основне моделе теорије редова чекања, МФ Београд, 1999., лабораторија 459.;