Транспортне машине

ID: 0308
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Зрнић Ђ. Ненад
извођачи: Зрнић Ђ. Ненад
контакт особа: Зрнић Ђ. Ненад
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: усмени
катедра: катедра за механизацију

извођења

циљ

Основни циљ предмета је упознавање студента са машинама прекидног и непрекидног транспорта, типовима и конструкционим решењима и принципима рада. Циљ је увођење студента у овладавање практичним вештинама потребним за обављање инжењерске професије, као што су главни параметри машина, анализа оптерећења, избора погонске групе и прорачуна капацитета претовара.

исход

Савладавањем овог курса студент стиче способности да: • одреди карактеристике комадних и расутих материјала • одреди протребан капацитет транспортне машине непрекидног дејства у зависности од потреба корисника и врсте транспортованог материјала • изврши прорачун и изабере погонску групу за машине непрекидног транспорта • изврши прорачун основних параметара и компонената тракастог транспортера • изврши прорачун основних параметара и компонената плочастог транспортера • изврши прорачун основних параметара и компонената завојног транспортера • изврши прорачун основних параметара и компонената кофичастог елеватора

садржај теоријске наставе

Одређивање капацитета транспорта машина непрекидног и прекидног дејства. Машине непрекидног транспорта, тракасти транспортери, плочасти транспортери, грабуњасти транспортери, висећи транспортери, елеватори, завојни транспортери, осцилаторни транспортери, ваљкасти транспортери, гравитациони транспортери, бункери, додавачи и затварачи, жичаре, основне перформансе машина, конструкциона извођења, основе прорачуна. Машине прекидног транспорта са транслаторним кретањем, мосне дизалице, порталне дизалице, претоварни мостови, контејнерске дизалице, перформансе, принципи рада, анализа оптерећења, прорачуни. Машине прекидног транспорта са обртним кретањем, конзолне дизалице, торањске дизалице, обртне лучке дизалице, перформансе, конструкције, механизми. Лифтови и машине унутрашњег транспорта, виљушкари, складишне дизалице.

садржај практичне наставе

Прорачун машина непрекидног транспорта са траком, прорачун по контури и избор погонске групе тракастих транспортера, прорачун машина са ланцем као вучним елементом - плочасти и грабуљасти транспортери, прорачун кофичастих елеватора, ваљкастих транспортера (ролганга), завојних (пужних) транспортери. Видео прикази савремених конструкција машина прекидног транспорта, анализа рада машине у систему, аутоматизација рада.

услов похађања

Услови су дефинисани курикулумом студијског програма

ресурси

Рачунари, Лабораторија 516, ИКТ/ЦАХ

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 15
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 15
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 10
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 60
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

Слободан Тошић: Прорачун машина непрекидног транспорта и дизаличних уређаја, друго издање, Машински факултет Београд, 2001, ЗЗД.; Миломир Гашић: Транспортни уређаји - непрекидни транспорт, Машински факултет Краљево, 1997.; Ненад Зрнић: Писани изводи са предавања, 2012, ДВЛ. ; Слободан Тошић, Давор Острић: Дизалице, Машински факултет Београд, 2005, КДА.; Слободан Тошић, Транспортни уређаји - механизација транспорта, Машински факултет Београд, 1999, КДА.;