Металне конструкције у машиноградњи

ID: 0910
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Гашић М. Влада
извођачи: Гашић М. Влада
контакт особа: Гашић М. Влада
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за механизацију

извођења

циљ

Основни циљ предмета је увођење студента у прорачун металних конструкција за широк спектар машина за механизацију (рударске, транспортне и грађевинске машине, жичаре и лифтови). Такође, циљ предмета је развој иновативних способности студента у смислу пројектовања лаких а поузданих конструкција, тј. рационалних конструкција.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду оспособљени да: • Изврше прорачун тангенцијалних напона носача израђеног од затвореног танкозидог профила, на примеру кутијастог носача мосне дизалице • Формирају статичке моменте дуж контуре отвореног танкозидог профила • Одреде центар савијања отвореног танкозидог профила и формирају дијаграм главне секторске координате • Препознају и анализирају утицај ограниченог увијања различитих типова носача (греде и конзоле) отвореног танкозидог пресека и одреде оптерећења и одговарајуће тангенцијалне и нормалне напоне услед ограниченог увијања • Изврше доказ чврстоће конзолног или гредног носача, израђеног као танкозиди отворени профил, укључујући комплетно напонско стање

садржај теоријске наставе

Основе теорија еластичности. Слободно увијање штапова кружног попречног пресека. Слободно увијање затворених танкозидих профила. Слободно увијање танкозидих отворених профила. Секторска координата. Промена тангенцијалних напона дуж контуре танкозидог профила. Промена тангенцијалних напона дуж контуре танкозидих отворених профила услед тангенцијалних сила. Центар савијања. Главна секторска координата. Разлике између слободног и ограниченог увијања, напонска стања и утицаји код ограниченог увијања. Бочно-торзионо извијање. Деформација, депланација и нормални напон ограниченог увијања, Бимомент. Центар увијања. Диференцијална једначина за одређивање угла увијања по јединици дужине, конвенције о знаку партикуларног решења, Доказ напона у условима ограниченог увијања.

садржај практичне наставе

Различити танкозиди отворени профили: прорачун тежишта, момената инерције контуре, статички момент одсечака контуре, помоћна секторска координата, центар савијања, главна секторска координата, секторски статички момент контуре и главни секторски момент инерције контуре. Различити носачи под дејством оптерећења и пресеком-танкозиди отворени профили: промене угла увијања, момената увијања и бимомента дуж носача, тангенцијални напони услед ограниченог увијања, нормални напон услед ограниченог увијања, доказ напона у критичном пресеку и приказивање промене карактеристичних напона по контури. Одређивање положаја центра савијања помоћу одговарајуће софтверске подршке.

услов похађања

Неопходни-Одслушани предмети: Математика 1 и 2, Отпорност материјала, Пожељни-Одслушани предмети: Основе металних конструкција у машиноградњи

ресурси

Рачунарска лабораторија 516, литература.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 20
лабораторијске вежбе: 5
рачунски задаци: 5
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 4
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 6
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 5
тест/колоквијум: 45
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 20
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

Зоран Петковић, Металне конструкције у машиноградњи 2, Машински Факултет Београд, 2005.; Влада Гашић, Основе металних конструкција у машиноградњи-приручник, МФ Београд, 2021.;