Транспортни уређаји

ID: 0264
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Зрнић Ђ. Ненад
извођачи: Зрнић Ђ. Ненад
контакт особа: Зрнић Ђ. Ненад
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: усмени
катедра: катедра за механизацију

извођења

  • 6. семестар, позиција 4

циљ

Основни циљ предмета је упознавање студента са основама интралогистике (транспортни уређаји у интралогистици)и да се омогући овладавање практичним вештинама потребним за обављање инжењерске професије, као што су анализа процеса рада транспортне опреме, избора, димензионисања и прорачуна транспортних уређаја као елемента транспортних машина прекидног и непрекидног транспорта.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду оспособљени да: • препознају и опишу елементе за дизање терета • према врсти и карактеристикама материјала изаберу захватни уређај • одреде погонску класу дизалице и погонских механизама • изврше избор и прорачун елемената механизма за дизање терета • изврше избор и прорачун елемената механизма за кретање

садржај теоријске наставе

Увод у интралогистику и транспортне уређаје, значај, историјски развој, подела, врсте и облик материјала који се транспортују, погонске класе, сврставање у погонске класе. Елементи погонских механизама (избор, димензионисање, прорачун), ужад и ланци, уређаји за вешање (куке, узенгије, котураче, привезнице), котурови, добоши, кочнице и устављачи. Механизми за дизање терета, ручне дизалице (са навојним вретеном, зупчастом полугом, хидрауличне, са сајлом и ланцем), уређаји за захватање јединичних, комадних и расутих терета (клешта и хватачи, траверзе, електромагнети, вакуми, грабилице, спредери), дизалице са електромоторним погоном, прорачун механизма. Механизми за транслаторно кретање колица и дизалица, отпори кретању, точкови, шине, проклизавање, кочење, прорачун механизма.

садржај практичне наставе

Видео прикази конструкција и принципа рада транспортних уређаја и дизаличних машина. Одређивање погонске групе механизама и дизалица, на основу спектра оптерећења. Прорачун елемената погонских механизама, одређивање сила у ужету и ланцу, прорачун привезница и елемената котурача. Прорачун добоша и кочница са две папуче. Прорачун механизама за дизање, избор и усвајање погонске групе. Прорачун механизама за транслаторно кретање, избор и усвајање погонске групе, прорачун и одређивање пречника точка и шине, провера сигурности против проклизавања. Лабораторијска вежба на рачунару, 3D моделирање елемената транспортних уређаја у софтверу CATIA.

услов похађања

Неопходни: Инжењерска графика, Отпорност материјала, Машински материјали, Машински елементи 1. Пожељни: Машински елементи 2.

ресурси

1. Ненад Зрнић: Писани изводи са предавања, 2012, ДВЛ. 2. Рачунари, Лабораторија 516, ИКТ/ЦАХ 3. Софтверски пакет CATIA, ИКТ/ЦСП

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 15
лабораторијске вежбе: 15
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 1
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 9
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 45
лабораторијска вежбања: 15
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

Сава Дедијер, Транспортни уређаји, Грађевинска књига Београд, 1987, КДА.; Слободан Тошић: Прорачун машина непрекидног транспорта и дизаличних уређаја, друго издање, Машински факултет Београд, 2001, ЗЗД.; Слободан Тошић, Давор Острић: Дизалице, Машински факултет Београд, 2005, КДА.; ;