Структурална анализа машина за механизацију

ID: 3431
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Гашић М. Влада
извођачи: Гашић М. Влада
контакт особа: Гашић М. Влада
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: презентација семинарског рада

извођења

циљ

1) упознавање студената са основним поставкама из теорије еластичности, 2) упознавање студената са теоријом плоча, 3) упознавање студената са проблемама у динамици структура, 4) овладавање практичним вештинама које се употребљавају за анализе у динамици структура.

исход

Савладавањем програма предмета студент стиче: 1) опште способности које може да примени у инжењерској пракси (анализа, синтеза и формирање еквивалентних модела; развој критичког приступа; 2) предметно - специфичне способности (примена стечених знања из фундаменталних области на решавање конкретних проблема из области динамике структура машина за механизацију). 3) израда семинарског рада из области покретног оптерећења код структура дизалица

садржај теоријске наставе

Уводна разматрања карактеристичних конструкционих извођења носећих структура (решеткасти системи и лимене структуре) машина за механизацију. Основне једначине линеарне теорије еластичности. Основе теорије плоча. Метод коначних елемената (линијски, површински и запремински). Динамика структура. Покретно оптерећење.

садржај практичне наставе

Формирање динамичких модела структура дизалица и њихова идентификација. Модална анализа коначноелементних модела структура дизалица и роторних багера. Дефинисање побуде код изабраних машина, имплементација у постављени модел и анализа одзива структуре. Консултације у вези са израдом семинарског рада.

услов похађања

Одслушани предмети:Теорија осцилација, Металне конструкције у машиноградњи

ресурси

1. Рачунари, Лабораторија 516 2. Софтверски математички и програмерски пакети пакети, софтвери за МКЕ

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 20

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 10
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 30
пројекат: 0
завршни испит: 70
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Петковић, З.: Металне конструкције у машиноградњи 2, Београд, 2005.; Clough R.W., Penzien J., Dynamics of structures, New York, McGraw-Hill, 1993.; Paz M., Leigh W., Structural dynamics: Theory and Computation, Kluwer, 2004.;