Динамика транспортних машина

ID: 3079
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Зрнић Ђ. Ненад
извођачи: Зрнић Ђ. Ненад
контакт особа: Зрнић Ђ. Ненад
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: презентација семинарског рада

извођења

циљ

Основни циљ предмета је постизање компетенције студента докторских студија да овлада принципима анализе динамичког понашања носећих структура и погона транспортних машина прекидног и непрекидног дејстав и да је оспособљен да се укључи у сложене процесе анализе њиховог понашања под дејством различитих врста спољашњег опетерећења

исход

Савладавањем овог курса студент стиче способности да: • моделира носеће структуре транспортних машина • одреди сопствене фреквенције транспортних машина уз примену Методе Коначних Елемената • анализа спољашње оптерећење транспортних машина • изврши евалуацију постављеног динамичког модела • добије одговора динамичког система на спољашњу побуду • анализира алтернативна решења у процесу моделирања • презентира добијене резултате истраживања

садржај теоријске наставе

Увод у динамику транспортних машина прекидног и непрекидног дејства. Моделирање носеће структуре машине и њених погона. Динамички коефицијенти према постојећим стандардима. Дискретни и континуални модели. Анализа спољашњег оптерећења. Добијање сопствених фреквенција носеће структуре транспортне машине уз примену Методе Коначних Елемената. Утицај покретног оптерећења на динамичко понашање. Модели покретног оптерећења: покретна сила, покретна маса, покретни осцилатор. Утицај ветра на динамичко понашање конструкције. Добијање динамичког одговора носеће конструкције транспортних машина. Анализа добијених резултата. Евалуација модела. Упоређење различитих приступа моделирању на добијање динамичког одговара конструкција.

садржај практичне наставе

Израда семинарског рада који треба да буде основа за објављивање рада у публикацији, међународна конференција или научни часопис. 1. Увод 2. Поставка проблема 3. Метод решавања 4. Анализа добијених резултата и дискусија 5. Закључак 6. Литература

услов похађања

Услови су дефинисани курикулумом студијског програма

ресурси

1. Рачунари, Лабораторија 516, ИКТ/ЦАХ. 2. Софтверски пакет KRASTA – Program for statical and modal analysis of spatial frames, Kühne BSB GmbH, ИКТ/ЦСП. 3. Програмски пакет SAP 2000.

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 20

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 10
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 70
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 70

литература

Ненад Зрнић: Динамика обалских контејнерских дизалица, Задужбина Андрејевић, 2006; Давор Острић: Динамика мосних дизалица, Машински факултет Београд, 1998.; Милосав Георгијевић: Динамика дизалица, експериментална и моделска анализа, Задужбина Андрејевић, 1996.; Радић Мијаиловић, Зоран Маринковић, Миомир Јовановић: Динамика и оптимизација дизалица, Машински факултет Ниш, 2000; J. Verschoof : Cranes – Design, Practice, and Maintenance, Professional Engineering, 2002. ;