Еко дизајн и одржива логистика

ID: 3402
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Зрнић Ђ. Ненад
извођачи: Зрнић Ђ. Ненад
контакт особа: Зрнић Ђ. Ненад
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: презентација семинарског рада

извођења

циљ

Основни циљ предмета је постизање компетенције студента докторских студија да овлада принципима еко дизајна и процене животног циклуса производа, односно транспортног средства у логистичком систему.

исход

Савладавањем овог курса студент стиче способности да: • моделира животни циклус производа од колевке до роба • одреди границе система • класификује и раздвоји битне од небитних утицаја на животну средину • анализира добијене резултата у циљу смањивања штетних утицаја на животну средину • процени предности и мане нових технологија и опреме са аспекта животне средине

садржај теоријске наставе

Принципи еко дизајна. Утицаји на животну средину. Животни циклус проиѕвода. Утицај транспорта на животну средину. Процена животног циклуса производа. Сврха и област дефинисаности. Аналиѕа инвентара. Процена утицаја животног циклуса производа. Интерперетација животног циклуса проиѕвода. Софвери за процену животног циклуса.

садржај практичне наставе

Израда семинарског рада који треба да буде основа за објављивање рада у публикацији, међународна конференција или научни часопис. 1. Увод 2. Поставка проблема 3. Метод решавања 4. Анализа добијених резултата и дискусија 5. Закључак 6. Литература

услов похађања

Услови су дефинисани курикулумом студијског програма.

ресурси

[1]Ненад Зрнић, Милош Ђорђевић: Дизајн и екологија - одрживи развој производа, Машински факултет, Београд, 2012. [2]Bârsan A., Bârsan L.: Ecodesign for Sustainable Development, Volume 1 - Fundamentals, Transilvania University of Brasov, Romania, 2007. [3] Morris R.: Ecodesign for Sustainable Development, Volume 2 - Product Life Cycle Assessment, University of Brighton, UK, 2007. [4] Paralika M.: Ecodesign for Sustainable Development, Volume 3 - Product Recycling Technologies, T.E.I. of Athens, Greece, 2007. [5] Wimmer W.: Ecodesign for Sustainable Development, Volume 4 - Product Development, Vienna University of Technology, Austria, 2007. [6] Wimmer W., Züst R.: Ecodesign Pilot - Product Investigation, Learning and Optimization Tool for Sustainable Product Development, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, The Netherlands, 2003. [7] Wimmer W., Zuest R., Lee K.: Ecodesign Implementation - A Systematic Guidance on Integrating Environmental Considerations into Product Development, Netherlands: Springer Verlag, 2004. [8] Vezzoli C., Manzini E.: Design for Environmental Sustainability, Springer- Verlag, London, 2008. [9] Ostad A. G. H.: Ecodesign - Sustainable Product Development, Vienna University of Technnology, Institute for Engineering Design, Ecodesign Research, 2006.

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 20

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 10
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 70
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 70

литература

Ненад Зрнић, Милош Ђорђевић: Дизајн и екологија - одрживи развој производа, Машински факултет, Београд, 2012.; Bârsan A., Bârsan L.: Ecodesign for Sustainable Development, Volume 1 - Fundamentals, Transilvania University of Brasov, Romania, 2007.; Morris R.: Ecodesign for Sustainable Development, Volume 2 - Product Life Cycle Assessment, University of Brighton, UK, 2007.; Wimmer W., Züst R.: Ecodesign Pilot - Product Investigation, Learning and Optimization Tool for Sustainable Product Development, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, The Netherlands, 2003.; Wimmer W., Zuest R., Lee K.: Ecodesign Implementation - A Systematic Guidance on Integrating Environmental Considerations into Product Development, Netherlands: Springer Verlag, 2004.;