Дизајн и екологија

ID: 0127
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Зрнић Ђ. Ненад
извођачи: Зрнић Ђ. Ненад
контакт особа: Зрнић Ђ. Ненад
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: усмени
катедра: катедра за механизацију

извођења

циљ

Основни циљ предмета је постизање компетенција и академских вештина из области еко дизајна и концепта одрживог развоја производа. Циљ је овладавање методологијама дефинисања стратегија побољшања производа и смањење штетног утицаја производа на околину, као и разумевање утицаја производа на животну средину кроз цео његов животни циклус и иновативан приступ добијању еколошки унапређеног производа.

исход

Савладавањем овог курса студент стиче способности да: • анализира животни циклус производа помоћу алата за процену животног циклуса производа • примени стратегије еко дизајна у процесу пројектовања и развоја производа • предложи мере за побољшање еколошких перформанси производа • имплементира захтеве законске регулативе из области екологије у поступак пројектовања • дизајнира одрживи производ

садржај теоријске наставе

Увод у Еко Дизајн, основни појмови и терминологија, утицај производа на околину. Стратегије Еко Дизајна, моделирање производа, препоруке за избор материјала са малим утицајем на околину, утицај производних технологија, транспорта и паковања, као и фазе употребе и краја живота производа на еколошке ударе. Процена животног века производа, методологије утицаја на околину, практични примери. Еколошка комуникација и мере ЕУ за заштиту животне средине, директиве, еко ознаке и декларације. Примена Еко Дизајна за побољшање постојећег производа. Дизајн за одлагање и рециклирање дотрајалих производа, дизајн за минимизацију отпада, дизајн за демонтажу дотрајалих уређаја.

садржај практичне наставе

Терминологија Еко Дизајна. Примери утицаја производа на околину. Примери стратегија еко дизајна. Примери анализе животног века производа с аспекта Еко Дизајна. Примери побољшања постојећег производа. Примери одлагања и рециклирања дотрајалих производа. Рачунарски алати Еко Дизајна, обука и рад у рачунарском алату ECODESIGN PILOT+ Assistant+ЕЕG, добијање побољшаног производа кроз неколико фаза које обухватају идентификацију производа, стратегије Еко Дизајна и конкретне мере за побољшање.

услов похађања

Услови су дефинисани курикулумом студијског програма

ресурси

1. Ненад Зрнић: Писани изводи са предавања, 2012, ДВЛ. 2. Рачунари са интернет конекцијом, Лабораторија 455, ИКТ/ЦАХ 3. Софтвер ECODESIGN PILOT+ Assistant+ЕЕG, TU Wien, ИКТ/ЦСП

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 10
лабораторијске вежбе: 20
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 4
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 6
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 40
лабораторијска вежбања: 20
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

Ненад Зрнић, Милош Ђорђевић: Дизајн и екологија - Одрживи развој производа, Машински факултет Београд, 2012.; Ostad - ECODESIGN Sustainable Product Development, Vienna University of Technology, 2006, КСЈ.;