Основе металних конструкција у машиноградњи

ID: 0908
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Гашић М. Влада
извођачи: Гашић М. Влада
контакт особа: Гашић М. Влада
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за механизацију

извођења

  • 5. семестар, позиција 5

циљ

Основни циљеви предмета: 1) увођење студента у логику пројектовања и прорачуна металних конструкција у машиноградњи, 2) развој креативних и иновативних способности студента у смислу пројектовања спојева карактеристичних носећих конструкција, кроз фазе конципирања, избора параматера, димензионисања и прорачуна конструкција.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду оспособљени да: • Поставе одговарајући статички модел за различите конструкције дизалица (монореј и конзолних дизалица) и анализирају утицај дејства сопствене тежине и тежине терета • Изврше основни доказ чврстоће за "простије" типове носећих конструкције (греде, конзоле и рамове) • Ураде прорачун заварених веза (угаоних и сучеоних варова) на спојевима конструкција • Ураде прорачун завртањских веза на спојевима конструкција • Израде пројекат монтажног наставка код носача израђених од И-профила • Изврше прорачун сила у елементима решетке (која је статички одређена) и ураде доказ на извијање притиснутих елеменета

садржај теоријске наставе

Карактеристике металних конструкција. Оптерећења и методе прорачуна носећих конструкција. Димензионисање елемената металних конструкција у машиноградњи: доказ напона, доказ еластичне стабилности, доказ деформација, доказ сигурности веза, доказ сигурности против претурања; доказ еластичне стабилности центрично притиснутог штапа. Заварени спојеви. Завртањски спојеви. Пуни носачи. Решеткасти носачи. Oпшта разматрања прорачуна раванских система структура.

садржај практичне наставе

Доказ напона и доказ деформација за гредни и за конзолни носач услед дејства оптерећења на примеру основних типова дизалица. Прорачун угаоних заварених веза. Прорачун сучеоне заварене везе. Конструисање заварених веза код рамова. Прорачун завртањских веза са обичним завртњима. Прорачун завртањских веза код чеоних плоча. Прорачун монтажног универзалног наставка са обичним завртњима за носач попречног пресека облика I профила. Прорачун веза применом софтвера. Прорачун центрично притиснутог стуба. Одређивање сила у штаповима статички одређених решетки.

услов похађања

Неопходни-Одслушани предмети: Математика 1, Отпорност материјала, Машински материјали.

ресурси

Лаобораторија (учионица 516) и софтверска подршка.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 10
лабораторијске вежбе: 10
рачунски задаци: 5
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 5
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 2
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 2
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 6
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 10
рачунски задаци: 20
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

Влада Гашић, Основе металних конструкција у машиноградњи-приручник, МФ Београд, 2021.; Зоран Петковић, Давор Острић, Металне конструкције у машиноградњи 1, МФ Београд,1996.;