Пројектовање транспортних и логистичких система

ID: 0119
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Косанић Ж. Ненад
извођачи: Косанић Ж. Ненад
контакт особа: Косанић Ж. Ненад
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: усмени
катедра: катедра за механизацију

извођења

циљ

Основни циљ предмета је увођење студента у логику пројектовања савремених транспортних, складишних и логистичких система. Осим тога, циљ предмета је и развој креативних и иновативних способности студента у смислу пројектавања система који на најбоњи могуће начин треба да допринесу укупној ефикасности унутрашњег транспорта, складиштења и логистичких делатности, доприносећи тако укупном степену развијености привреде земље.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду оспособљени да: - Дефинише елементарне подсистеме, променљиве и променљиве перформанси система и елементарних подсистема, и променљиве окружења флексибилних транспортних система. - Израчунају основне статистичке показатеље рада (променљиве перформанси) елементарних подсистема (применом теорије редова чекања), флексибилних транспортних и логистичких система. - Упореде алтернативе примене флексибилних транспортних система. - Изводе прорачуне потребног капацитета, потребне складишне технолошке и помоћне опреме, радне снаге, радних места, потребних површина система, као и количина материјала који се крећу кроз складишне и логистичке системе. - Израде идејни технолошки пројекат складишно-дистрибутивног и логистичког система.

садржај теоријске наставе

Променљиве и променљиве перформанси система, елементарних подсистема и окружења флексибилних транспортних система (ФТС-а). Елементарни подсистеми ФТС-а. Основне карактеристике система двошинских флексибилних транспортера („power and free“). Основне карактеристике система подних флексибилних транспортера. Систем једношиних флексибилних транспортера. Систем шинских аутоматских возила; Систем аутоматски управљаних возила (АГВС-а. Методе за одређивање потребног броја флексибилних транспортних уређаја. Основне поставке пројектовања свих подсистема складишта, складишно-дистрибутивних и логистичких система: Подсистем за пријем робе; подсистем главног складишта; подсистем за прикупљање и сортирање поруџбина; подсистем за отпрему робе; Модели за једнодимазионално комисионирање са и без стратегије. Модели за дводимензионално комисиоинирање. Примери изведених складишних система са најважнијим пројектним параметрима. Разрада и примери предаваног градива.

садржај практичне наставе

Израда задатака из модела за прикупљање порџбина. Израда пројекта из конвенционалних складишта основних технологија складиштења, високорегалних складишта различитих степена аутоматизације, складишно-дистрибутивних и логистичких система: Одређивање површине и типа подсистема за пријем и сортирање робе на улазу и подсистема за отпрему робе; Избор технологије ускладиштења и капацитета у подсистему главног складишта; Избор технологије и основни прорачуни подсистема за прикупљање поруџбина; Техничке карактеристике стационарне складишне опреме; Одређивање укупног потребног броја транспортних уређаја примењеног транспортног подсистема; Дефинисање перформанси подсистема; Израда диспозиционог решења система; Консултације о проблемима, начинима решавања и препорукама за решавање подсистема складишта.

услов похађања

Неопходни: Одслушани предмети: Математичка вероватноћа и статистика, Транспортни уређаји, Фабричка постројења и техничка логистика.

ресурси

Програмски пакет за основне моделе теорије редова чекања, МФ Београд, 1999., лабораторија 459.6. Handout предавања.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 24
разрада и примери (рекапитулација): 6

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 10
пројекат: 20
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 2
преглед и оцена пројекта: 3
колоквијум са оцењивањем: 5
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 10
пројекат: 20
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

1, Ђ.Зрнић, Пројектовање фабрика, МФ Београд, 1993. 2, Ђ.Зрнић, М. Прокић, П. Миловић, Пројектовање ливница, МФ Београд, 1998.; 1, Ђ.Зрнић, Пројектовање фабрика, МФ Београд, 1993. 2, Ђ.Зрнић, М. Прокић, П. Миловић, Пројектовање ливница, МФ Београд, 1998.; 3, Ђ. Зрнић, Д. Савић, Симулација процеса унутрашњег транспорта, МФ Београд, 1997;; 4, Ђ.Зрнић, Д. Петровић, Збирка решених задатака из фабричких постројења, МФ Београд, 1992.; Handout предавања, 2023.;