Пројектовање транспортних и логистичких система

ID: 0119
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Косанић Ж. Ненад
извођачи: Косанић Ж. Ненад
контакт особа: Косанић Ж. Ненад
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: усмени
катедра: катедра за механизацију

извођења

циљ

Основни циљ предмета је увођење студента у логику пројектовања савремених транспортних, складишних и логистичких система. Осим тога, циљ предмета је и развој креативних и иновативних способности студента у смислу пројектавања система који на најбоњи могуће начин треба да допринесу укупној ефикасности унутрашњег транспорта, складиштења и логистичких делатности, доприносећи тако укупном степену развијености привреде земље.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду оспособљени да: - Дефинише елементарне подсистеме, променљиве и променљиве перформанси система и елементарних подсистема, и променљиве окружења флексибилних транспортних система. - Израчунају основне статистичке показатеље рада (променљиве перформанси) елементарних подсистема (применом теорије редова чекања), флексибилних транспортних и логистичких система. - Упореде алтернативе примене флексибилних транспортних система. - Изводе прорачуне потребног капацитета, потребне складишне технолошке и помоћне опреме, радне снаге, радних места, потребних површина система, као и количина материјала који се крећу кроз складишне и логистичке системе. - Израде идејни технолошки пројекат складишно-дистрибутивног и логистичког система.

садржај теоријске наставе

Променљиве и променљиве перформанси система, елементарних подсистема и окружења флексибилних транспортних система (ФТС-а). Елементарни подсистеми ФТС-а. Основне карактеристике система двошинских флексибилних транспортера („power and free“). Основне карактеристике система подних флексибилних транспортера. Систем једношиних флексибилних транспортера. Систем шинских аутоматских возила; Систем аутоматски управљаних возила (АГВС-а. Методе за одређивање потребног броја флексибилних транспортних уређаја. Основне поставке пројектовања свих подсистема складишта, складишно-дистрибутивних и логистичких система: Подсистем за пријем робе; подсистем главног складишта; подсистем за прикупљање и сортирање поруџбина; подсистем за отпрему робе; Модели за једнодимазионално комисионирање са и без стратегије. Модели за дводимензионално комисиоинирање. Примери изведених складишних система са најважнијим пројектним параметрима. Разрада и примери предаваног градива.

садржај практичне наставе

Израда задатака из модела за прикупљање порџбина. Израда пројекта из конвенционалних складишта основних технологија складиштења, високорегалних складишта различитих степена аутоматизације, складишно-дистрибутивних и логистичких система: Одређивање површине и типа подсистема за пријем и сортирање робе на улазу и подсистема за отпрему робе; Избор технологије ускладиштења и капацитета у подсистему главног складишта; Избор технологије и основни прорачуни подсистема за прикупљање поруџбина; Техничке карактеристике стационарне складишне опреме; Одређивање укупног потребног броја транспортних уређаја примењеног транспортног подсистема; Дефинисање перформанси подсистема; Израда диспозиционог решења система; Консултације о проблемима, начинима решавања и препорукама за решавање подсистема складишта.

услов похађања

Неопходни: Одслушани предмети: Математичка вероватноћа и статистика, Транспортни уређаји, Фабричка постројења и техничка логистика.

ресурси

1, Ђ.Зрнић, Пројектовање фабрика, МФ Београд, 1993. 2, Ђ.Зрнић, М. Прокић, П. Миловић, Пројектовање ливница, МФ Београд, 1998. 3, Ђ. Зрнић, Д. Савић, Симулација процеса унутрашњег транспорта, МФ Београд, 1997; 4, Ђ.Зрнић, Д. Петровић, Збирка решених задатака из фабричких постројења, МФ Београд, 1992. 5, Pрограмски пакет за основне моделе теорије редова чекања, МФ Београд, 1999., лабораторија 459.6. Handout предавања.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 24
разрада и примери (рекапитулација): 6

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 10
пројекат: 20
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 2
преглед и оцена пројекта: 3
колоквијум са оцењивањем: 5
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 10
пројекат: 20
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

1, Ђ.Зрнић, Пројектовање фабрика, МФ Београд, 1993. 2, Ђ.Зрнић, М. Прокић, П. Миловић, Пројектовање ливница, МФ Београд, 1998.; 1, Ђ.Зрнић, Пројектовање фабрика, МФ Београд, 1993. 2, Ђ.Зрнић, М. Прокић, П. Миловић, Пројектовање ливница, МФ Београд, 1998.; 3, Ђ. Зрнић, Д. Савић, Симулација процеса унутрашњег транспорта, МФ Београд, 1997;; 4, Ђ.Зрнић, Д. Петровић, Збирка решених задатака из фабричких постројења, МФ Београд, 1992.; Handout предавања.;