Рачунарско пројектовање машина за транспорт и механизацију

ID: 0909
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Гашић М. Влада
извођачи: Гашић М. Влада
контакт особа: Гашић М. Влада
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за механизацију

извођења

циљ

Основни циљеви предмета су: 1) упознавање студената са методом коначним елеманта и њеном применом у области прорачуна структура и механизама машина за механизацију. 2) овладавање практичним вештинама које су потребне за пројектовање и прорачун конструкција транспортних, грађевинских и рударских машина.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду оспособљени да: • Примене поставке методе коначних елемената (МКЕ), за линијске коначне елементе (штапови, носач и греда), за формулацију и прорачун раванских решеткастих носача и гредних носача • Изврше статички прорачун раванског решеткастог носача и гредног носача у програму за МКЕ, израде и потом презентују основни технички извештај за задати инжењерски проблем • Формирају статички 3Д линијски модел структуре машине за механизацију, изврше анализу и поставку различитих начина ослањања и имплементирају различита оптерећења на структуру • Користе рачунарске програме за анализу статичког понашања носећих конструкција у машинству • Израде идејни пројекат порталне дизалице у складу са основним стандардима професије, према задатим техничким пареметрима

садржај теоријске наставе

Уводна разматрања, Метода померања, Директна метода крутости, Појам матрице крутости елемената, Глобална матрица крутости, Интерполационе функције, Алгоритам директне методе добијања матрице крутости за линијске КЕ, Глобална статичка анализа структура, Трансформациона матрица између локалних и глобалних координатних система, Формирање глобалне матрице крутости структуре, Формирање вектора оптерећења, Одређивање померања чворова структуре, Одређивање чворних утицаја елемената. Карактеристична решења носећих конструкција транспортних, грађевинских и рударских машина. Моделирање просторних решеткастих структура коначним елементима типа штапа и типа греде.

садржај практичне наставе

Моделирање у коначноелементом софтверу карактеристичних решења носећих конструкција транспортних, грађевинских и рударских машина (рамни носач, решеткасти носач, носећа конструкција конзолне дизалице, носећа конструкција порталне дизалице, носећа конструкција претоварног моста). Припрема улазних података (координатни системи, карактеристике пресека) и анализирање одзива. 3Д моделирање изабраног механизма машина за механизацију (рударске, грађевинске, транспортне машине).

услов похађања

Неопходни-Одслушани предмети: Математика 2, Отпорност материјала Пожељни-Одслушани предмети: Основе металних конструкција у машиноградњи

ресурси

1. Рачунарска лабораторија 516 2. Програми за МКЕ

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 10
лабораторијске вежбе: 20
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 8
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 2
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 15
лабораторијска вежбања: 45
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

Влада Гашић, Основе металних конструкција у машиноградњи-приручник, МФ Београд, 2021.; Скрипте са решеним примерима, 2023.;