Пројектовање дизалица

ID: 0139
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Зрнић Ђ. Ненад
извођачи: Зрнић Ђ. Ненад
контакт особа: Зрнић Ђ. Ненад
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: усмени
катедра: катедра за механизацију

извођења

циљ

Основни циљ предмета је постизање компетенције студента да овлада принципима пројектовања дизалица и да је оспособљен да се укључи у процес пројектовања дизалица у будућем инжењерском раду. Циљ је да овлада специфичним практичним вештинама за избор погонских група, прорачун носеће челичне конструкције дизалице уз познавање стандарда за прорачуне, као и израду техничке документације.

исход

По успешном завршетку овог курса, студенти би требало да буду оспособљени да: • идентификују, класификују и анализирају редовна, повремена и изузетна оптерећења код мосних дизалица • изврше прорачун и избор геометрије главног носача мосне дизалице • дефинишу оптерећења главног носача мосне дизалице у карактеристичним пресецима • изврше потребне доказе (доказ напона-чврстоће, доказ деформације носача-крутости, доказ динамичке крутости, доказ еластичне стабилности, доказ вијчане везе између главног и чеоног носача) • изврше прорачун и избор укрућења • изврше прорачун чеоног носача • изврше верификацију аналитичког прорачуна са резултатима добијеним у софтверском пакету за коначно-елементну анализу

садржај теоријске наставе

Основни принципи пројектовања дизалица, трендови развоја, одржавање, транспорт дизалица и монтажа, испитивање и регистрација дизалица, мере заштите. Стандарди за прорачун носеће конструкције дизалице, избор витла, димензионисање и прорачун носеће конструкције и погона колица. Прорачун носеће конструкције мосне дизалице, избор геометрије главних и чеоних носача, доказ напона, доказ деформација, доказ динамичке крутости, оптерећења главног носача, докази заварених веза лимова носача. Еластична стабилност носача, локална стабилност лимова, прорачун везе главних и чеоних носача, прорачун чеоног носача, специфичност прорачуна једногредих мосних дизалица.

садржај практичне наставе

Израда пројекта двогреде мосне дизалице, избор погонских група, избор геометрије и прорачун носеће конструкције колица и дизалице, докази еластичне стабилности - избочавања лимова, прорачун једногредих мосних дизалица. Рачунарске вежбе, прорачун носеће конструкције мосне дизалице помоћу МКЕ, уз обуку за коришћење и примену специјализованог програмског пакета KRASTA (KRAn STAtik, некомерцијална универзитетска верзија без ограничења везаних за прорачуне), за статичку и динамичку анализу носећих конструкција транспортних машина непрекидног и прекидног дејства методом коначних елемената.

услов похађања

Услови су дефинисани курикулумом студијског програма

ресурси

1. Ненад Зрнић: Писани изводи са предавања, 2012, ДВЛ 2. KRASTA – Program for statical and modal analysis of spatial frames, MANUAL, ДВЛ. 3. Рачунари, Лабораторија 516, ИКТ/ЦАХ 4. Софтверски пакет KRASTA – Program for statical and modal analysis of spatial frames, Kühne BSB GmbH, ИКТ/ЦСП

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 15
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 15
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 5
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 5
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 20
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 40
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

Зоран Петковић: Металне конструкције у машиноградњи, Машински факултет Београд, 1996, КДА.; Давор Острић, Слободан Тошић: Дизалице, Машински факултет Београд, 2005,КДА; Слободан Тошић, Давор Острић: Дизалице, Машински факултет Београд, 2005, КДА.;