Алгебра и линеарна алгебра

ID: 7002
врста предмета: теоријско-методолошки
носилац предмета: Пејчев В. Александар
извођачи: Пејчев В. Александар
контакт особа: Пејчев В. Александар
ниво студија: информационе технологије у машинству
ЕСПБ: 8
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за математику

извођења

циљ

Упознавање студената са основама математичке логике, опште и линеарне алгебре и математичке анализе, комбинаториком, теоријом графова, векторским просторима и елементима аналитичке геометрије. Oспособљавање студената да ефикасно примени стечено знање у проблемима који се појављују у стручним предметима.

исход

Студент ће лако препознавати проблеме у стручним предметима и примењивати стечено знање, посебно за решавање система линеарних једначина које се појављују при математичком моделовању одговарајућих проблема. Студент је компетентан да решава проблеме из области рачунарства уз помоћ адекватног математичког модела,специјално применом комбинаторике и аналитичке геометрије.

садржај теоријске наставе

Mатематичка логика, алгебарске стуктуре, матрице, детерминанте, системи линеарних једначина, комбинаторика и графови, векторски простори, сопствене вредности и вектори матрица, ранг матрица, системи линеарних једначина, аналитичка геометрија.

садржај практичне наставе

Решавање разних задатака и проблема који прате теоријски део курса. Упознавање студената како да препознају и реше проблеме из стручних предмета и рачунарства.

услов похађања

Услов похађања предмета је дефинисан курикулумом студијског програма.

ресурси

Писани изводи са предавања из Математике 1 http://147.91.27.133 ili ftp://147.91.27.133

фонд часова

укупан фонд часова: 90

активна настава (теоријска)

ново градиво: 25
разрада и примери (рекапитулација): 5

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 15
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 40
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 4
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 1

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 60
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Ђукић Д., Пејчев А., Јандрлић Д., Мутавџић Р., Томановић Ј., Вучић М., Аранђеловић И., Математика 1 (у припреми) ; Васић Б,Иричанин Б,Јовановић М, Малешевић Б,Маџаревић Т,Михаиловић Б,Радосављевић З,Симић С,Цветковић Д: Збирка задатака из Математике 1 -први и други део. Акад.Мисао 2006.; Цветковић Д,Лацковић И,Меркле М,Радосављевић З,Симић С,Васић П, Математика 1-Алгебра,Акад.Мисао 2006;