Катедра за математику

Катедра изводи наставу из математичких и рачунарских предмета на првој другој и трећој години основних академских студија: Математика 1, Програмирање, Математика 2, Рачунарски алати, Математика 3, Нумеричке методе, на првој години дипломских академских студија изборни предмет Вероватноћа и статистика, као и на првој години докторских студија: Виши курс математике (чине га два курса Линеарна алгебра и Парцијалне диференцијалне једначине) и Нумеричке методе. Практични део наставе из Програмирања и Рачунарских алата одвија се у рачунарским лабораторијама, које садрже по 20 умрежених персоналних рачунара. Поред наставне делатности, чланови Катедре успешно се баве и научно-истраживачким радом у оквиру примењене и теоријске математике. У том смислу негују се следеће научне области: информатика, вештачка интелигенција, рачунарске мреже, математичка логика са применама у рачунарству, топологија, Банахови простори аналитичких функција, нелинеарна анализа, теорија локално конвексних простора, нумеричка анализа.

контакт

шеф катедре: секретар катедре:

наставници и сарадници

предмети катедре

основне академске студије — МИ

мастер академске студије — МИ

докторске студије — МИ

основне академске студије — ИТМ

лабораторије

Лабораторија за рачунарство и информатику
Руководилац лабораторије: проф. др Александар Цветковић