Структуре података

ID: 7006
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Јандрлић Р. Даворка
извођачи: Јандрлић Р. Даворка, Лазовић М. Горан
контакт особа: Јандрлић Р. Даворка
ниво студија: информационе технологије у машинству
ЕСПБ: 10
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: катедра за математику

извођења

циљ

Стицање теоријских и практичних знања о основним алгоритмима који се свакодневно употребљавају у програмирању, анализа њихове имплементације и перформанси. Упознавање са основним структурама података, операцијама и алгоритмима који се над њима примењују.

исход

Студенти стичу знање о показивачима у програмском језику C, показивачкој аритметици и техници управљања динамичком меморијом. Студенти стичу знање о основним структурама података и умеју да препознају у којим случајевима је једна структура података бољи избор од друге, нпр. у зависности од тога да ли је уређење елемената битно, да ли су елементи јединствени, итд. Студенти стичу знање о сложености операција које се примењују над основним структурама података и умеју да имплементирају операције креирања, уметања, брисања као и операција претраге и уређења.

садржај теоријске наставе

Показивачка техника и управљање меморијом. Алокација меморије. Низови. Листе. Скупoви. Хеш табеле. Сортирање података. Претрагe. Израчунљивости појединих алгоритама. Употреба фајлова. Бинарни фајлови.

садржај практичне наставе

Показивачка алгебра. Статичка и динамичка алокација меморије. Једнодимензиони и вишедимензиони низови и показивачке технике. Повезане листе и рад над листом. Алгоритми сортирања и индексирања података. Претрага по сортираним и индексираним подацима. Анализа заузећа ресурса у зависности од коришћења алгоритама над истим проблемом. Отварање фајлова. Стварање нових фајлова. Бинарни фајл и коришћење његових података. Анализа одређених проблема у активним програмима.

услов похађања

дефинисано курикулумом студијског програма/модула

ресурси

фонд часова

укупан фонд часова: 120

активна настава (теоријска)

ново градиво: 45
разрада и примери (рекапитулација): 15

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 30
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 10
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 10
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 5
преглед и оцена семинарских радова: 5
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 0

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 10
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 30
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 50

литература

T. H. Cormen & others - Introduction to Algorithms, 3rd Edition, 2009; K. N. King - C Programming: A Modern Approach, 2nd Edition, 2008; Programski jezik C, Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie, CET, 2003;