Дискретна математика

ID: 7013
врста предмета: теоријско-методолошки
носилац предмета: Ђукић Љ. Душан
извођачи: Ђукић Љ. Душан
контакт особа: Ђукић Љ. Душан
ниво студија: информационе технологије у машинству
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: катедра за математику

извођења

циљ

Циљ предмета је упознавање са основама комбинаторике и дискретним математичким структурама које ће студенти касније имати прилике да користе у информатици. То укључује уводну теорију скупова, основнe методe комбинаторике (пребројавања) и појмове теорије вероватноће, елементарну теорију бројева са применама и теорију графова.

исход

По завршетку овог курса очекује се да студент буде оспособљен за рад са коначним и бесконачним скуповима и релацијама, овлада основним методама комбинаторике и појмовима теорије вероватноће, изучи елементарну теорију бројева са применама, као и да разуме и користи појмове теорије графова. Најзад, студент би требало да буде оспособљен да научено градиво успешно примењује у даљем току студија, првенствено у информатици.

садржај теоријске наставе

- скупови (основне операције, релације, кардиналност коначног и бесконачног скупа) - пребројавање (методи пребројавања, биномни коефицијенти, пермутације и комбинације) - увод у вероватноћу (коначна вероватноћа, унија догађаја, независни догађаји, условна вероватноћа, случајне променљиве, очекивана вредност) - основе теорије бројева (дељивост, прости бројеви, конгруенције, примене у криптографији) - графови (појмови и врсте графова, изоморфизам, дрва) - теорија игара (увод и примери)

садржај практичне наставе

у складу с теоријском наставом

услов похађања

дефинисано курикулумом студијског програма/модула

ресурси

Материјали за предавања и вежбе: https://nastava.mas.bg.ac.rs/nastava/viewtopic.php?f=1288&t=9812 "Discrete Mathematics and Its Applications", 7th edition (на енглеском) - K.H. Rosen, Monmouth University (2012)

фонд часова

укупан фонд часова: 60

активна настава (теоријска)

ново градиво: 10
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 20
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 10
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 6
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 4

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 50
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 50

литература

Д. Стевановић, М. Милошевић, В. Балтић - Дискретна математика: основе комбинаторике и теорија графова (ДМС, 2004);