Дискретна математика

ID: 7013
врста предмета: теоријско-методолошки
носилац предмета: Ђукић Љ. Душан
извођачи: Ђукић Љ. Душан
контакт особа: Ђукић Љ. Душан
ниво студија: информационе технологије у машинству
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: катедра за математику

извођења

  • 3. семестар, позиција 2

циљ

Упознавање са основама комбинаторике и дискретним математичким структурама.

исход

По завршетку овог курса студент би требало да савлада неопходан математички апарат и да буде оспособљен за праћење даљих предмета у току студија, као и за примену стеченог математичког знања.

садржај теоријске наставе

- основе теорије бројева (дељивост, прости бројеви, конгруенције, примене у криптографији) - пребројавање (методи пребројавања, биномни коефицијенти, пермутације и комбинације) - увод у вероватноћу (коначна вероватноћа, унија догађаја, независни догађаји, условна вероватноћа, случајне променљиве, очекивана вредност) - графови (појмови и врсте графова, изоморфизам, дрва) - теорија игара (увод и примери)

садржај практичне наставе

у складу с теоријском наставом

услов похађања

дефинисано курикулумом студијског програма/модула

ресурси

Основа за припрему овог испита биће предавања и материјали које ћу куцати и качити на Вестима из наставе.

фонд часова

укупан фонд часова: 60

активна настава (теоријска)

ново градиво: 10
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 20
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 10
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 6
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 4

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 50
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 50

литература

Д. Стевановић, М. Милошевић, В. Балтић - Дискретна математика: основе комбинаторике и теорија графова (ДМС, 2004);