Конструкција мотора 1

ID: 1087
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Кнежевић М. Драган
извођачи: Китановић Н. Марко, Кнежевић М. Драган
контакт особа: Кнежевић М. Драган
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: катедра за моторе

извођења

циљ

Предмет пружа теоријска и практична знања из динамике мотора,осцилација елемената и конструкције елемената мотора. Кроз израду кинематског, динамичког и механичког прорачуна елемената главног моторног механизма, стиче се осећај за конструкцију делова и пројектовање целокупног мотора. Основна знања из 3D моделирања елемената мотора и прорачуна применом МКЕ омогућавају савремен приступ пројектовању и конструкцији.

исход

Обједињавање теоријских знања из механике, отпорности материјала и машинских елемената, и аплицирање на елементе мотора СУС. Оспособљавање је за конструкцију, моделирање и прорачун елемената мотора и система. Овладавање основним теоријским и практичним знањима потребним за пројектовање комплетног мотора као и конструктивну разраду делова мотора.

садржај теоријске наставе

1. Кинематика моторског механизма. Динамика моторског механизма и пренос сила кроз моторски механизам. Неравномерност обртног момента и угаоне брзине коленастог вратила. Уравнотежење инерцијалних сила код једноцилиндричног и сила и момената код вишецилиндричних мотора. 2. Улога, конструкција, избор материјала и прорачун механичких напрезања елемената клипне групе. Конструкција избор материјала и прорачуна напрезања клипњаче. Конструкција, избор материјала и прорачун напрезања коленастог вратила и улежиштења коленастог вратила. 3. Проблем вибрација у мотору. Вибрације мотора на ослонцима. Торзионе осцилације коленастог вратила.

садржај практичне наставе

1. Силе моторског механизма. Тангенцијална сила, и неравномерност обртног момента и угаоне брзине коленастог вратила. Улога и прорачун замајца. Упутства за кинематски и динамички прорачун мотора. 2. Примери из конструкције и прорачуна напрезања елемената мотора. Упутства за механички прорачун клипа, клипњаче и коленастог вратила мотора. 3. Примена 3-Д моделирања у конструкцији елемената мотора. Примена софтверских алата за прорачун термичких и механичких оптерећења елемената мотора уз помоћ МКЕ.

услов похађања

Нема услова за похађање предмета.

ресурси

1. Д.Кнежевић: Основи конструкције мотора СУС- скрипта (handouts),2020., доступно у електронској форми у pdf формату на Kатедри за моторе. 2. Мотори у пресеку. Делови мотора. Комплетни мотори за расклапање и склапање.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 16
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 6
семинарски рад: 0
пројекат: 8
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 2
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 5
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 3
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 15
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 15
семинарски рад: 0
пројекат: 30
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

М.Ц. Живковић: Мотори са унутрашњим сагоревањем, 2. део, Конструкција мотора 1, Кинематика и динамика клипног механизма, МФБ, 1983; М.Ц. Живковић, Р. Трифуновић, Мотори са унутрашњим сагоревањем, 2. део, Конструкција мотора 2, Конструкција и прорачун основних елемената мотора, Машински факултет у Београду, 1990.; И.Махалец, Д.Козарац, З.Лулић,: Конструкција мотора, ФСБ Загреб, 2015. (доступно у пдф); Van Basshuysen, R., Schafer, F. (Editors): Internal Combustion Engine Handbook: Basics, Components, Systems, and Perspectives, SAE International, Warrendale, 2004., (на енглеском);