Катедра за моторе

Мотори са унутрашњим сагоревањем су данас у многим областима људске делатности доминантан извор погонске снаге, а у неким областима практично искључив. Тако, нпр., у области друмског саобраћајa мотори су заступњени са више од 99% инсталисане снаге, код бродског погона више од 90%, у области пољопривредне и друге механизације скоро 100% и сл. Може се рећи да се ниједна погонска машина не производи са таквим распоном снаге: од најмањих снаге пар десетина kW, до највећих снаге више десетина хиљада kW. Такође, већи мотори представљају апсолутно најекономичније погонске топлотне машине. Шире информације о катедри за моторе се могу добити на адреси: http://motori.mas.bg.ac.rs

контакт

шеф катедре: секретар катедре:

наставници и сарадници

др Драган М. Кнежевић, ванредни професор
др Ненад Л. Миљић, ванредни професор
др Слободан Ј. Поповић, ванредни професор
Предраг Д. Мрђа
Будимир М. Борисављевић
Немања М. Букушић
Марко Н. Китановић
Владимир М. Петровић

предмети катедре

основне академске студије — МИ

мастер академске студије — МИ

докторске студије — МИ

Лабораторије, радионице, учионице

Лабораторијски рад студената и научно-истраживачке активности у области мотора СУС организовани су у оквиру Центра за моторе.

Лабораторија за испитивање радног процеса и емисије мотора
Руководилац лабораторије: доц. др Слободан Поповић

Лабораторија за моторско испитивање горива
Руководилац лабораторије: доц. др Ненад Миљић

Лабораторија за динамичка испитивања мотора и хибридних погонских система
Руководилац лабораторије: доц. др Слободан Поповић

Лабораторија за гасне моторе
Руководилац лабораторије: доц. др Ненад Миљић

Лабораторија за мехатронске системе на моторима
Руководилац лабораторије: доц. др Ненад Миљић

Лабораторија за испитивање струјних карактеристика мотора и клипних компресора
Руководилац лабораторије: доц. др Ненад Миљић

Лабораторија за турбопуњаче
Руководилац лабораторије: доц. др Слободан Поповић

Лабораторија за истраживање и развој модела радних процеса погонских
Руководилац лабораторије: доц. др Слободан Поповић

Истраживања су махом фокусирана на поља: симулација радних процеса мотора, комплексна испитивања радног процеса, токсична издувна емисија и алтернативна горива, турбопуњење, мехатроника мотора, управљање и дијагнистика мотора. Лабораторије центра за моторе пружају студентима јединствене могућности за учење, стицање искуства „in vivo“ и укључење у бројне истраживачке пројекте.