Катедра за моторе

Мотори са унутрашњим сагоревањем су данас у многим областима људске делатности доминантан извор погонске снаге, а у неким областима практично искључив. Тако, нпр., у области друмског саобраћајa мотори су заступњени са више од 99% инсталисане снаге, код бродског погона више од 90%, у области пољопривредне и друге механизације скоро 100% и сл. Може се рећи да се ниједна погонска машина не производи са таквим распоном снаге: од најмањих снаге пар десетина kW, до највећих снаге више десетина хиљада kW. Такође, већи мотори представљају апсолутно најекономичније погонске топлотне машине. Шире информације о катедри за моторе се могу добити на адреси: http://motori.mas.bg.ac.rs

контакт

шеф катедре: секретар катедре:

наставници и сарадници

предмети катедре

основне академске студије — МИ

мастер академске студије — МИ

докторске студије — МИ

основне академске студије — ИТМ

Лабораторије, радионице, учионице

Лабораторијски рад студената и научно-истраживачке активности у области мотора СУС организовани су у оквиру Центра за моторе.

Лабораторија за испитивање радног процеса и емисије мотора
Руководилац лабораторије: доц. др Слободан Поповић

Лабораторија за моторско испитивање горива
Руководилац лабораторије: доц. др Ненад Миљић

Лабораторија за динамичка испитивања мотора и хибридних погонских система
Руководилац лабораторије: доц. др Слободан Поповић

Лабораторија за гасне моторе
Руководилац лабораторије: доц. др Ненад Миљић

Лабораторија за мехатронске системе на моторима
Руководилац лабораторије: доц. др Ненад Миљић

Лабораторија за испитивање струјних карактеристика мотора и клипних компресора
Руководилац лабораторије: доц. др Ненад Миљић

Лабораторија за турбопуњаче
Руководилац лабораторије: доц. др Слободан Поповић

Лабораторија за истраживање и развој модела радних процеса погонских
Руководилац лабораторије: доц. др Слободан Поповић

Истраживања су махом фокусирана на поља: симулација радних процеса мотора, комплексна испитивања радног процеса, токсична издувна емисија и алтернативна горива, турбопуњење, мехатроника мотора, управљање и дијагнистика мотора. Лабораторије центра за моторе пружају студентима јединствене могућности за учење, стицање искуства „in vivo“ и укључење у бројне истраживачке пројекте.