Нумеричке симулације погонских система

ID: 7077
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Китановић Н. Марко
извођачи: Китановић Н. Марко
контакт особа: Китановић Н. Марко
ниво студија: информационе технологије у машинству
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за моторе

извођења

циљ

Основни циљ предмета је да студент стекне и усвоји основна теоријска знања о мотору СУС, електро-погону и различитим врстама хибридног погона и овлада основама нумеричких симулација и анализе конвенционалних, електричних и хибридних погонских система у спрези са гоњеном машином (потрошачем, возило, компресор, генератор, пловило). Кроз практичне примере студент се упознаје са могућностима и пeрспективама примене појединих врста погонских система и стиче основна знања о обновљивим и необновљивим изворима енергије и еколошким аспектима њихове примене.

исход

Опште способности: Разумевање основних принципа примене мотора СУС, електро-погона и хибридних погонских система. Предметно-стручне способности: Студент се оспособљава за спровођење основних симулација и анализа енергетских губитака у погонском систему, прорачуна за одређивање карактеристика погонског система возила, основног прорачуна за процену уштеде енергије код хибридних погонских система и/или система за рекуперацију енергије кочења возила.

садржај теоријске наставе

1. Увод и основни појмови, трендови у развоју погонских система, 2. Потребна погонска енергија и потрошња горива, 3. Мотор СУС и горива за моторе СУС, 4. Електрични погон, 5. Електрични хибридни погонски системи (ЕХПС), 6. Рекуперација енергије код транспортних средстава и механизације, 7. Основне технике симулације конвенционалног погонског система, 8. Основне технике симулације електричног погонског система, 9. Основне технике симулације електричног хибридног погонског система, 10. Симулације спреге погонског система са возилом

садржај практичне наставе

Аудиторне вежбе: 1. Складиштење енергије, 2. Анализа модела за процену потребне енергије за погон возила, 3. Примена модела радних параметара мотора СУС и анализа потрошње горива (нумерички примери), 4. Развој и примена једноставних модела погонских система са МСУС у окружењу MATLAB, 5. Прорачун карактеристика електричног погонског система и мапе степена корисности ЕМ (нумерички примери), 6. Развој и примена једноставних модела електричних погонских система у окружењу MATLAB, 7. Симулација погонских система у условима извођења стандардних возних циклуса (EDC, NEDC, WLTC), 8. Одређивање потребних карактеристика погонског система, 9. Израчунавање и анализа смањења потрошње енергије/горива у случају примене регенеративног кочења (идеални и реални случајеви, примена система крени/стани)

услов похађања

Нису постављени предуслови за похађање овог предмета

ресурси

Предавања (handouts) у електронском облику, примери рачунских задатака у електронском облику, софтверски пакет MATLAB/Simulink.

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 25
разрада и примери (рекапитулација): 5

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 20
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 3
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 1
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 6
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 20
семинарски рад: 0
пројекат: 10
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 35

литература

Lino Guzzella and Antonio Sciarretta. Vehicle Propulsion Systems: Introduction to Modeling and Optimization. 3rd ed. New York: Springer, 2013.; Ron Hodkinson and John Fenton. Lightweight Electric/Hybrid Vehicle Design. Elsevier, 2000.;