Електрични хибридни погонски системи

ID: 1434
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Китановић Н. Марко
извођачи: Китановић Н. Марко, Поповић Ј. Слободан
контакт особа: Китановић Н. Марко
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за моторе

извођења

  • 6. семестар, позиција 3

циљ

Основни циљ предмета је да студент стекне и усвоји основна теоријска знања о мотору СУС, електро-погону и различитим врстама хибридног погона. Кроз практичне примере студент се упознаје са могућностима и преспективама примене појединих врста погонских система и стиче основна знања о обновљивим и необновљивим изворима енергије и еколошким аспектима њихове примене. Стечена знања могу се надоградити у оквиру курсева на вишим нивоима (курсеви Катедре за моторе).

исход

Опште способности: Разумевање основних принципа примене мотора СУС, електро-погона и хибридних погонских система. Предметно-стручне способности: Студент се оспособљава за спровођење основних прорачуна и анализа енергетских губитака у погонском систему, прорачуна за одређивање карактеристика погонског система возила, основног прорачуна за процену уштеде енергије код хибридних погонских система и/или система за рекуперацију енергије кочења возила.

садржај теоријске наставе

1. Увод и основни појмови, 2. Потребна погонска енергија и потрошња горива, 3. Мотор СУС, 4. Горива за моторе СУС, 5. Електрични погон и електрични хибридни погонски системи (ЕХПС), 6. Рекуперација енергије код транспортних средстава и механизације, 7. Оптимизација функционалних и управљачких параметара хибридних погонских система, 8. Гориве ћелије, 9. Савремени трендови у развоју погонских система

садржај практичне наставе

1.Складиштење енергије, 2. Анализа модела за процену потребне енергије за погон возила, 3. Анализа радних параметара мотора СУС, 4. Еколошке карактеристике и горива за моторе СУС, 5. Електрични погон 6. Хибридни погонски системи, 7. Рекуперација енергије током кочења, 8. Оптимизација функционалних параметара хибридних погонских система, 9. Методе управљања хибридним погонским системима, 10. Горивне ћелије

услов похађања

Нису постављени предуслови за похађање овог предмета.

ресурси

Предавања (handouts) у електронском облику, Примери рачунских задатака у електронском облику, софтверски пакет Matlab/Simulink.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 10
лабораторијске вежбе: 5
рачунски задаци: 6
семинарски рад: 3
пројекат: 4
консултације: 0
дискусија/радионица: 2
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 4
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 6
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 20
семинарски рад: 10
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 42

литература

Lino Guzzella and Antonio Sciarretta. Vehicle Propulsion Systems: Introduction to Modeling and Optimization. 3rd ed. New York: Springer, 2013.; Ron Hodkinson and John Fenton. Lightweight Electric/Hybrid Vehicle Design. Elsevier, 2000.; Gianfranco Pistoia. Electric and Hybrid Vehicles: Power Sources, Models, Sustainability, Infrastructure and the Market. Amsterdam; Boston: Elsevier, 2010.;