Специјална мерења код мотора СУС

ID: 3422
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Миљић Л. Ненад
извођачи: Миљић Л. Ненад
контакт особа: Миљић Л. Ненад
ниво студија: докторске студије
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: презентација семинарског рада

извођења

циљ

Циљ предмета је да пружи теоријска и практична знања из области мерења и обраде мерених података специфичних за најзахтевнија мерења у области мотора - она која се односе на истраживање радног процеса мотора, емисије и динамичког понашања његових компоненти и склопова. На свеобухватан начин упознати студенте са свим потребним знањима за самосталан лабораторијски рад у области истраживања радног процеса мотора.

исход

Обједињавање потребних теоријских знања из познавања термодинамике радног процеса мотора, феномена преноса топлоте, струјања, савремене мерне технике и мерних ланаца за индицирање мотора, мерење издувне емисије мотора и праћење динамичког понашања моторских делова и склопова. Студент је обучен за самостални истраживачки рад у лабораторији за испитивање мотора и моторских компоненти и склопова.

садржај теоријске наставе

- Značaj merenja pritiska u cilindru motora (indiciranja uopšte) - Merni lanac za merenje pritiska u cilindru motora - detalji, izvođenje lanca, karakteristike - Međusobne veze termodinamičkih parametara radnog ciklusa motora - Određivanje tačnog položaja spoljne mrtve tačke klipa motora - Predprocesiranje, obrada i analiza podataka dobijenih postupkom indiciranja - Korekcija ugaone faze i apsolutnog nivoa izmerenog pritiska u cilindru - Metode za određivanje količine zaostalih gasova u prostoru za sagorevanje - Metode za brzu obradu podataka tokom postupka indiciranja motora - Indiciranje motora spregnuto sa drugim metodama merenja velikih brzina - Merenje trenutne ugaone brzine i ubrzanja kolenastog vratila - analiza torzionih oscilacija

садржај практичне наставе

Практичан рад у лабораторији за испитивање мотора који обухвата индицирање мотора, обраду и анализу података; Практичан рад у мерењу тренутне угаоне брзине коленастог вратила и анализе торзионих вибрација; Практичан рад са батеријом уређаја за анализу издувне емисије мотора (NDIR, FID, Парамагнетни анализатори, Тунел за разблажење делимичног протока,...)

услов похађања

Нису постављени предуслови за похађање овог предмета

ресурси

Mathworks Matlab/Simulink IDE (лиценца) AVL AST (Boost, Excite, Cruise) AVL CAMEO AVL Concerto AVL Indicom ETAS INCA Потпуно опремљена лабораторијска инсталација за испитивање мотора СУС (пробни сто са динамометром и мерном опремом) Дигитални аквизициони систем на платформи National Instruments PXI са припадајућим софтвером за развој мерних апликација National Instruments LabView (лиценца) AVL Indimodul

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 30
разрада и примери (рекапитулација): 20

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 0
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 10
преглед и оцена семинарских радова: 5
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 0

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 0
лабораторијска вежбања: 50
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 20
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 60

литература

Manz: Indiziertechnik an Verbrennungsmotoren, TU Braunschweig (на немачком) ; Kuratle, R.,Motoren-Meßtechnik,Vogelverlag 1995 (на немачком); Fernando Puente León, Uwe Kiencke:Messtechnik: Systemtheorie für Ingenieure und Informatiker, Springer, 2011 (на немачком); Plint, M., Martyr, A.: Engine testing - Theory and practice, Butterworth-Heinemann, Oxford, 1997. ISBN 0-7506-1668-7. ;