Експлоатација и дијагностика мотора

ID: 1300
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Кнежевић М. Драган
извођачи: Кнежевић М. Драган
контакт особа: Кнежевић М. Драган
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: катедра за моторе

извођења

  • 6. семестар, позиција 4

циљ

Упознавање са основним проблемима експлоатације мотора, типичним кваровима и операцијама ремонта мотора. Практична примена стечених знања на конкретном физичком објекту. Упознавање са основама "on-board" дијагностике на савременим моторима. Кодови грешака и структура кодова. Откривање отказа преко кодова грешака и отклањање кварова. Стицање знања о организацији генералног ремонта мотора и операцијама генералног ремонта. Анализа хабања, оштећења и хаварија виталних елемената мотора, покретних и непокретних. Оспособљавање за препознавање узрока и начина хабања виталних делова мотора. Упознавање са методама превентивног одржавања мотора у експлоатацији. Значај превентивног одржавања за укупну економику експлоатације мотора.

исход

Опште сп.: Примена инжењерског приступа у анализи отказа машина и уређаја. Организација послова одржавања и ремонта машина и уређаја. Пред.-стр. сп.: Способност анализе и установљавања узрока отказа мотора. Способност примене "on-board" дијагностике код савремених возила. Способност организације и надгледања процеса одржавања и генералног ремонта мотора СУС.

садржај теоријске наставе

1.Основе поузданости мотора у експлоатацији, моторске величине, квалитет рада, погонски квалитет и погонска сигурност мотора. 2. Утицај режима рада на поузданост и трајност рада мотора. 3. Карактеристични кварови виталних моторских делова и склопова. 4. Карактеристични кварови моторских система. 5. Основе техничке дијагностике мотора. 6. Основе "On-Board" дијагностике мотора. 7. Основне операције расклапања, машинске обраде и склапања мотора. 8. Провера мотора после склапања и операције разраде мотора. 9. Утицај експлоатационих фактора на поузданост и хабање нових и ремонтованих мотора. 10. Типичне операције одржавања мотора током експлоатације. 11. Анализа хабања и ломова виталних делова мотора.

садржај практичне наставе

а) Аудиторне вежбе: 1. Приказ карактеристичних кварова моторских делова и система 2. Припрема за лабораторијску вежбу, расклапање и склапање мотора 3. Анализа значаја превентивног одржавања мотора на његов радни век и поузданост у експлоатацији. б) Лабораторијске вежбе: 1. Расклапање и склапање мотора 2. Приказ рада мотора на пробном столу у циљу његове разраде пре почетка експлоатације 3. Стручна екскурзија - посета сервисној радионици за машинску обраду делова мотора.

услов похађања

Пожељно: познавање конструкције мотора.

ресурси

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 25
разрада и примери (рекапитулација): 5

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 9
лабораторијске вежбе: 21
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 4
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 6
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 20
лабораторијска вежбања: 30
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Трифуновић, Р.: Експлоатација мотора - основи I део, Машински факултет, Београд, 1983.; Д. Кнежевић: Предавања у електронском облику (доступно у ПДФ), 2021.; Д. Кнежевић: Упутства за извођење лабораторијских вежбања Лабораторијска инсталација - пробни сто са мотором СУС, мерна опрема, Центар за моторе са унутрашњим сагоревањем, 2020.; Д. Ружић: Мотори сус у пракси - експлоатација одржавање ремонт, Београд, 2014.;