Испитивање мотора

ID: 0860
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Миљић Л. Ненад
извођачи: Миљић Л. Ненад
контакт особа: Миљић Л. Ненад
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: катедра за моторе

извођења

циљ

Стицање знања о експерименталном раду у области мотора СУС. Проширење знања из инжењерских мерења кроз упознавање са мерном опремом за испитивање мотора. Развој способности за пројектовање пробних столова за испитивање мотора, правилан избор мерне опреме, уређаја и помоћне опреме за формирање инсталације. Развој способности за планирање, организацију и спровођење испитивања мотора.

исход

Опште сп.: Разумевање значаја и улоге експерименталног рада у машинству. Повећање нивоа стручности и способности у области метрологије. Пред.-стр. сп.: Способност пројектовања и опремања инсталације за испитивање мотора; способност планирања, организације и спровођења испитивања мотора. Разумевање значаја стандарда у области испитивања мотора.

садржај теоријске наставе

1. Мерење сила и момената, мерење броја обртаја. 2. Мерење потрошње горива и ваздуха, брзина струјања флуида. 3. Мерење температура и притисака, индицирање мотора. 4. Уређаји за анализу издувне емисије мотора. 5. Моторске кочнице. 6. Технолошка решења пробних столова за исњпитивање мотора. 7. Посебне операције испитивања мотора. 8. Грешке мерења - појмови тачности и прецизности мерења, појам несигурности мерења. 9. Калибрација (баждарење, еталонирање) мерног ланца: значај, појам следивости. 10. Увод у Labview програмско окружење - виртуелни инструменти, техника програмирања 11. Напредне технике испитивања мотора.

садржај практичне наставе

а) Аудиторне вежбе: 1. Општи метролошки појмови, несигурност мерења и рачунски задаци из области несигурности мерења. 2. Припреме за лабораторијске вежбе, описи инсталација и мерне опреме, упутства за извођење експеримента и обраду података и формирање извештаја. б) Лабораторијске вежбе: 1. Примена Labview програмског окружењa на примеру мерења угаоне брзине вратила. 2. Калибрација давача силе са мерним тракама. 3. Индицирање мотора – снимање тока притиска у цилиндру мотора. 4. Снимање универзалног дијаграма специфичне потрошње мотора. 5. Снимање топлотног биланса мотора.

услов похађања

Обавезан услов: Одслушан и положен курс Радни циклуси мотора. Пожељно: Одслушан и положен општи курс из области инжењерских мерења.

ресурси

Уџбеник: Живковић, М.Ц., Трифуновић, Р.: Испитивање мотора са унутрашњим сагоревањем. Машински факултет, Београд, 1987. Предавања, упутства за извођење лабораторијских вежбања и израду извештаја, примери рачунских задатака - у електронском облику (pdf). Лабораторијске инсталације са пробним столовима и моторима, мерна опрема и софтвер за аквизицију података при мерењима (National Instruments PXI-1042-RT8186/5401/6123/6229/4070/6602/8461, National Instruments LabView 2012).

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 12
лабораторијске вежбе: 14
рачунски задаци: 4
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 2
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 6
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 2
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 20
лабораторијска вежбања: 30
рачунски задаци: 10
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Plint, M., Martyr, A.: Engine testing - Theory and practice, Butterworth-Heinemann, Oxford, 1997. ISBN 0-7506-1668-7. (на енглеском); Holman, J. P.: Experimental methods for engineers. McGraw-Hill, 1984. ISBN 0-07-029613-8. (на енглеском); Grohe, H.: Messen an Verbrennungsmotoren, Vogel-Verlag, Würzburg, 1979. ISBN 3-8023-0087-4. (на немачком); Nachtigal, C. L.: Instrumentation and control. John Wiley & Sons, Inc., New York, 1990. ISBN 0-471-88045-0. (на енглеском);