Мотори СУС

ID: 0849
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Поповић Ј. Слободан
извођачи: Поповић Ј. Слободан
контакт особа: Поповић Ј. Слободан
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: катедра за моторе

извођења

  • 5. семестар, позиција 5

циљ

Предмет пружа свеобухватан увид у материју мотора СУС (теоријски циклуси, стварни процес, системи мотора, погонске карактеристике). Намењен је студентима усмерења за моторе, као увод у дубље проучавање специфичних области мотора СУС, као и студентима оних усмерења где је неопходно познавање мотора СУС као погонског агрегата (моторна возила, бродоградња, железничко машинство, механизација).

исход

Усвојена теоријска и практична знања из области мотора. Повезивање фундаменталних дисциплина: термодинамике, механике флуида, механике, отпорности материјала и др. на сложеном објекту какав је мотор СУС. Стицање оспособљености за компетентан приступ у избору, организацији експлоатације и одржавања мотора. Стицање базе за даље проучавање специфичних проблема, конструкције и пројектовања мотора.

садржај теоријске наставе

1. Уводна разматрања. 2. Термодинамички циклуси мотора. 3. Стварни радни циклус мотора – процес измене радне материје. 4. Процес сагоревања код мотора са спољним упаљењем смеше. 5. Процес сагоревања код дизел-мотора. 6. Радни параметри мотора. 7. Натпуњење мотора СУС. 8. Динамички проблеми мотора. 9. Погонске карактеристике мотора. 10. Еколошке карактеристике мотора

садржај практичне наставе

Аудиторне вежбе: 1. Моторски механизам и карактеристичне конструкције мотора 2. Радна материја мотора и сагоревање 3. Термодинамички циклуси мотора – рачунски задаци 4. Системи за напајање мотора горивом 5. Радни параметри и топлотни биланс мотора – рачунски задаци 6. Натпуњење и топлотни биланс мотора – рачунски задаци 7. Кинематика и динамика моторског механизма – рачунски задаци 8. Системи мотора 9. Погонске карактеристике мотора – рачунски задаци 10. Припрема лабораторијске вежбе из испитивања мотора Лабораторијске вежбе: 1. Системи за напајање мотора горивом 2. испитивање мотора на пробном столу

услов похађања

Нема услова ѕа похађање предмета

ресурси

1. Скрипта (handouts): Основи мотора СУС, доступно у електронској форми у pdf формату на сајту катедре за моторе. 2. Пробни сто за испитивање мотора (ЛЕО) 3. Мерно-аквизициони систем: National Instruments PXI-1042-RT8186/5401/6123/6229/4070/6602/8461 (АРС) 4. National Instruments LabView (РРО)

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 9
лабораторијске вежбе: 10
рачунски задаци: 11
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 5
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 2
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 3
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 15
лабораторијска вежбања: 15
рачунски задаци: 30
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

М. Томић, С. Петровић: Мотори са унутрашњим сагоревањем,Машински факултет у Београду, ISBN 978-86-7083-817-8, 2014; J. Heywood: Internal Combustion Engine Fundamentals, McGraw Hill, ISBN-13: 978-1260116106, 2018; C. R. Ferguson: Internal Combustion Engines: Applied Thermosciences, J.Wiley & Sons, ISBN-13: 978-1-118-53331-4, 2016; R. Stone: Introduction to IC Engines, SAE International, ISBN-13: 978-0768020847, 2017;