Основе мехатронике мотора СУС

ID: 7047
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Миљић Л. Ненад
извођачи: Миљић Л. Ненад
контакт особа: Миљић Л. Ненад
ниво студија: информационе технологије у машинству
ЕСПБ: 5
облик завршног испита: презентација семинарског рада
катедра: катедра за моторе

извођења

циљ

Стицање основних знања о процесима у мотору СУС са фокусом на феномене формирања гориве смеше и сагоревања. Стицање основних теоријских и практичних знања из области примене мехатронских система код мотора СУС. Стицање искуства о функционисању и примени сензора, актуатора и електронских управљачких јединица у мехатронским системима савремених мотора.

исход

Студент поседује основна теоријска знања процесу рада мотора СУС а детаљније је упознат са процесима и феноменима образовање смеше и сагоревања као кључним око којих је изграђен највећи део мехатронских система на савременом мотору СУС. Студент је оспособљен да сагледа начине решавања управљања процесом обеазовања смеше и сагоревања применом конецпта мехатронских система, кроз избор сензора актуатора и погодних управљачких јединица. Поседује основна знања потребна за развој алгоритма управљања за ЕУЈ. Оспособљен је за основне технике калибрације софтеврских параметара апликације ЕУЈ.

садржај теоријске наставе

1. Уводна разматрања; 2. Основе радног процеса мотора СУС; 3. Феномени формирања смеше код МСУС; 4. Убризгавање горива – практични проблеми, реализација, савремени концепти; 5. Паљење и сагоревање смеше; 6. Мехатроника на мотору СУС; 7. Сензори – класификација и карактеристике; 8. Актуатори – класификација и карактеристике; 9. Микроконтролер – архитектура, периферијски уређаји и комуникациони интерфејси. 10. Мреже и протоколи; 11. Управљање процесом образовања смеше и сагоревања код мотора СУС. 12. Управљање саставом смеше и процесом детонатног сагоревања.

садржај практичне наставе

Рачунски примери из области формирања смеше код мотора СУС.Рачунски задаци из области моторских сензора и дигиталне аквизиције. Приказ сензора угаоног положаја и угаоне брзине, положаја регулационог и командног органа, масеног протока усисног ваздуха, температуре моторских флуида, притиска и детонације. Приказ и рада актуатора групе турбопуњача, система развода и усисних система променљивих карактеристика. Примери микроконтролера за моторске примене. Приказ контроле састава смеше и детонације. Приказ рада и анализа карактеристике моторских сензора: температура, притисак, О2 и NOx сензор. Приказ рада и анализа карактеристике моторских актуатора: бризгач са индуктивном и пиезоелектричном побудом. Приказ рада дигиталне аквизиције, специфичности архитектура микроконтролера за примену на моторима као и њихиве комуникације у CAN мрежи. Примена мехатроничких система код напредних система сагоревања у моторима СУС, новим концептима управљања и дијагностици мотора

услов похађања

Нису постављени предуслови за похађање овог предмета

ресурси

* Мехатроника мотора - скрипте * Испитни сто за моторе са комплетном мерно-управљачком инфраструктуром * Платформе за демонстрацију мехатронских система на моторима СУС

фонд часова

укупан фонд часова: 65

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 20
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 15
тест са оцењивањем: 0
завршни испит: 0

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 35
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 15
семинарски рад: 20
пројекат: 0
завршни испит: 30
услов за излазак на испит (потребан број поена): 40

литература

U. Kincke, L. Nielsen: Automotive Control Systems, Springer Verlag, 2004, ISBN 3-540-23139-0; ; H. Zhao: Advanced direct injection combustion engine technologies and development Vol.1 i 2,; G. Stiesch: Modeling Engine Spray and Combustion Processes, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2003, ISBN 978-3-540-00682-4;; BOSCH Automotive Sensors, 2002, ISBN-3-934584-50-0; BOSCH Gasoline Engine Management, ISBN 0-7680-0510-8;