Екологија мобилних извора снаге

ID: 1024
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Кнежевић М. Драган
извођачи: Кнежевић М. Драган
контакт особа: Кнежевић М. Драган
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 4
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: катедра за моторе

извођења

циљ

Стицање основних знања о утицају мотора СУС на животну средину. Објашњење механизама настајања токсичних компонената у издуву мотора СУС и поступака за њихову редукцију. Упознавање са нормативима на основу којих су уведена законска ограничења издувне емисије мотора. Загађење од стране хибридних и електричних возила и њихов утицај на природну околину. Возила са нултом емисијом издувних гасова. Стицање основних знања о изворима буке на моторима СУС и поступцима за њено смањење. Конструкција система накнадног третмана издувних гасова.

исход

Опште сп.: Разумевање утицаја човека и његових активности на животну средину и негативних последица које при томе настају у околини. Пред.-стр. сп.: Разумевање механизама појаве токсичних компонената и гасова одговорних за ефекат стаклене баште у издуву мотора, као и буке мотора. Способност примене решења за смањење токсичних и осталих непожељних компонената у издуву мотора, као и буке мотора.

садржај теоријске наставе

1. Утицај мотора СУС на животну средину – општи поглед (токсична издувна емисија, гасови одговорни за ефекат стаклене баште, бука мотора). 2. Настајање токсичних компонената издувне емисије мотора и поступци за њихово смањење, код ото- и дизел-мотора. 3. Нормативи и законска регулатива у области издувне емисије мотора СУС у разним областима примене. 4. Стандардни NEDC (New European Driving Cycle) тест и нови тест WLTP (Wordwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure). Сврха увођења WLTP лабораторијског теста и процедура извођења. 5. Емисија гасова одговорних за ефекат стаклене баште и глобално загревање 6. Бука мотора, настајање, нормативи, поступци за смањење. 7. Презентација прописа о издувној емисији мотора. 8. Емисија перспективних погонских агрегата саобраћајних средстава и емисија возила са електропогоном. 9. Конструкцијска решења мотора и загађење. 10. Конструкцијска решења система накнадног третмана издувних гасова, принцип рада и врсте.

садржај практичне наставе

а) Аудиторне вежбе: 1. Рачунски задаци из области обрађених на предавањима. 2. Прикази и анализе поступака и решења за смањење токсичне емисије издува ото- и дизел-мотора: рециркулација издувних гасова (EGR) код ото- и дизел-мотора, катализатор троструког дејства (ото-мотори), катализатори за накнадни третман издувних гасова дизел-мотора. 3. Прикази и анализе конструкцијских решења за смањење буке мотора. Анализа утицаја моторских технологија и конструкцијских решења на ниво емитоване буке од стране ото и дизел мотора. б) Лабораторијска вежба: 1. Снимање издувне емисије мотора без и са применом система EGR на мотору.

услов похађања

Обавезан: одслушан и положен курс Радни процеси мотора.

ресурси

Д. Кнежевић: Предавања (handouts) у електронском облику, 2021; упутство за извођење лабораторијске вежбе и израду извештаја у електронском облику; примери рачунских задатака у електронском облику; лабораторијска инсталација са мотором СУС, мерна опрема и софтвер за аквизицију података при мерењима, анализатори издувних гасова. 1.J.B. Heywood: Мотори са унутрашњим сагоревањем - основе (на енглеском) -second edition, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Massachusett, 2018. 2. Стојан Петровић, Драган Кнежевић: Мотори – основи теорије топлотних клипних мотора, Универзитет у Београду, Машински факултет, 2020.

фонд часова

укупан фонд часова: 45

активна настава (теоријска)

ново градиво: 12
разрада и примери (рекапитулација): 6

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 11
лабораторијске вежбе: 3
рачунски задаци: 4
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 1
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 3
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 20
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 50
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Sher, E. (Ed.): Handbook of air pollution from internal combustion engines. Academic Press, San Diego, 1998. ISBN 0-12-639855-0. (на енглеском); 1.J.B. Heywood: Мотори са унутрашњим сагоревањем - основе (на енглеском) -second edition, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Massachusett, 2018. ISBN:978-1-26-011611-3; Gruden, D.: Umweltschutz in der Automobilindustrie. Vieweg+Teubner, Wiesbaden, 2008. ISBN 978-3-8348-0404-4. (на немачком); Стојан Петровић, Драган Кнежевић: Мотори – основи теорије топлотних клипних мотора, Универзитет у Београду, Машински факултет, 2020, ISBN 978 – 86 – 6060 – 037– 2;