Радни процеси мотора

ID: 0852
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Поповић Ј. Слободан
извођачи: Поповић Ј. Слободан
контакт особа: Поповић Ј. Слободан
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: катедра за моторе

извођења

циљ

Циљеви предмета Радни процеси мотора мотора су:Стицање основних теоријских и практичних знања из физикалности одвијања стварног радног процеса мотора. Израда прорачуна комплетног радног процеса ото и дизел мотора. Анализа радних параметара параметара и погонских карактеристика мотора.

исход

Обједњавање теоријских знања из термодинамике и механике флуида, повезивање и апликација на реални објекат - мотор СУС. Оспособљавање за основно моделирање и прорачун стварног радног процеса мотора, као полазну основу пројектовања мотора. Овладавање радним параметрима и погонским карактеристикама мотора као и утицајима радног процеса на погонске, енергетске и еколошке карактеристике мотора.

садржај теоријске наставе

1. Анализа идеалних термодинамичких циклуса. Стварни радни циклус мотора, основи моделирања процеса. 2. Процес измене радне материје, струјање гаса кроз разводне органе. Измена радне материје код 4-т мотора, шема развода, показатељи квалитета. Измена радне материје код 2-т мотора. Процес сабијања. 3. Сагоревање код ото мотора, фазе, утицајни чиниоци и прорачун процеса. 4. Сагоревање код дизел мотора, фазе, утицајни чиниоци и прорачун процеса. Врсте дизел мотора према начину образовања смеше. Процес експанзије. 4. Радни параметри мотора: индицирани параметри, механички губици и ефективни параматри. Анализа економичности и специфичног ефективног рада. Енергетски биланс мотора. 5. Погонске карактеристике мотора: брзинске, оптерећења, пропелерске и универзалне карактеристике.

садржај практичне наставе

1. Анализа идеалних термодинамичких циклуса мотора. Рачунски примери из идеалних термодинамичких циклуса мотора. 2. Измена радне материје код 4-т мотора. Рачунски примери: одређивање спец. рада измене радне материје, коеф. заосталих гасова и коефицијента пуњења. Приказ различитих система испирања и врста двотактних мотора. 3. Приказ различитих комора сагоревања код ото мотора. Упоређење карактеристика комора. Приказ различитих комора сагоревања код дизел мотора. Упоређење карактеристика комора. 4. Упутства за топлотни прорачун радног процеса мотора. Пример топлотног прорачуна ото мотора на погон бензином. Пример топлотног прорачуна радног процеса дизел мотора. Преглед и оцена пројектног задатка из прорачуна радног процеса мотора.

услов похађања

Нема услова ѕа похађање предмета

ресурси

1. М.Ц. Живковић: Мотори са унутрашњим сагоревањем I део: Теорија мотора, Машински факултет Београд, ISBN 86-7083-073-6, 1988. 2. М. Томић, С. Петровић: Мотори са унутрашњим сагоревањем,Машински факултет у Београду, ISBN 978-86-7083-817-8, 2014 3. С. Поповић: Радни процеси мотора - скрипта (handouts), доступно у електронској форми у pdf формату на Катедри за моторе. 4. Пробни сто за испитивање мотора 5. Мерно-аквизициони систем: National Instruments PXI-1042-RT8186/5401/6123/6229/4070/6602/8461 6. National Instruments LabView 7.1

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 12
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 6
семинарски рад: 0
пројекат: 12
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 2
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 5
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 3
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 15
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 15
семинарски рад: 0
пројекат: 30
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 0

литература

J. Heywood: Internal Combustion Engine Fundamentals, ISBN-13: 978-1260116106, McGraw Hill, 2018; R. Pischinger , M. Klell , T. Sams: Thermodynamik der Verbrennungskraftmaschine, ISBN: 978-3-211-99277-7, Springer Verlag, 2010; C. R. Ferguson: Internal Combustion Engines: Applied Thermosciences, J.Wiley & Sons, ISBN-13: 978-1-118-53331-4, 2016; R. Benson_Introduction to the Thermodynamics of Spark and Compression Ignition Engines_Vol1/2, Pergamon Press Ltd., ISBN: 0 08 022720 X/0 08 022720 1, 1979; М.Ц. Живковић: Мотори са унутрашњим сагоревањем I део: Теорија мотора, Машински факултет Београд, ISBN 86-7083-073-6, 1988.;