Конструкција аутомобилских мотора - увод

ID: 0846
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Миљић Л. Ненад
извођачи: Миљић Л. Ненад
контакт особа: Миљић Л. Ненад
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за моторе

извођења

  • 4. семестар, позиција 4

циљ

Да студенти стекну основно разумевање радног процеса мотора; Да усвоје врсте и поделе мотора; Да стекну увид и представу о томе како функционишу главни и помоћни склопови мотора СУС; Да се упознају са основним принципима рада најзаступљеније топлотне машине и инжењерском приступу решавању проблема у овако захтевним машинским склоповима.

исход

Усвојена основна теоријска и практична знања о конструкцији моторских делова и система оспособљавају студенте за праксу у експлоатацији и одржавању у свим областима примене мотора СУС. Стечено знање представља основу за дубље проучавање ове проблематике у даљем школовању како би се оспособили за рад на конструкцији елемената мотора и проблематици пројектовања мотора.

садржај теоријске наставе

1. Принципи рада мотора СУС; ото и дизел; четворотактни и двотактни процес. 2. Врсте и поделе мотора, специфичности конструкције у појединим областима примене. 3.Конструкција непокретних елемената мотора. Доње и горње кућиште мотора. Блок мотора и цилиндарска кошуљица. Цилиндарска глава. 4. Конструкција покретних елемената мотора. Клипна група: клип, клипни прстенови и осовиница клипа. Конструкција клипњаче и коленастог вратила. 5. Конструкција система развода мотора. 6. Конструкција система хлађења помоћу течности и помоћу ваздуха. 7. Конструкција система подмазивања мотора. 8. Систем стартовања мотора.

садржај практичне наставе

а) Аудиторне вежбе: 1. Моторски механизам и карактеристичне конструкције мотора. Приказ конструкције основних непокретних и покретних елемената мотора. 2. Приказ конструкције система развода радне материје. 3. Конструкција система хлађења и система подмазивања. Одређивање потребног капацитета система хлађења и система подмазивања мотора. б) Лабораторијске вежбе: 1. Приказ конструкције елемената мотора, различитив врста мотора и моторских система. 2. Расклапање и склапање ото мотора. 3. Расклапање и склапање дизел мотора.

услов похађања

Нема услова ѕа похађање предмета.

ресурси

1. М. Томић: Основи конструкције мотора СУС - Скрипта (handouts), доступно у електронској форми у pdf формату на катедри за моторе. 2. Мотори у пресеку. Делови мотора. Комплетни мотори за расклапање и склапање.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 9
лабораторијске вежбе: 16
рачунски задаци: 5
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 4
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 6
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 40
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 10
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

М. Томић, С. Петровић: Мотори са унутрашњим сагоревањем, Машински факултет, Београд, 2008.; Слободан Поповић, Ненад Миљић, Мотори СУС - Практикум, Универзитет у Београду – Машински факултет, 2018 (ISBN 978-86-7083-970-0); М.Ц. Живковић, Р. Трифуновић, Мотори са унутрашњим сагоревањем, 2. део, Конструкција мотора 2, Конструкција и прорачун основних елемената мотора, МФБ, 1985., доступно у библиотеци МФБ; Van Basshuysen, R., Schafer, F. (Editors): Internal Combustion Engine Handbook: Basics, Components, Systems, and Perspectives, SAE International, Warrendale, 2004. ISBN 978-0-7680-1139-5;