Формирање смеше и сагоревање у моторима СУС

ID: 1086
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Поповић Ј. Слободан
извођачи: Поповић Ј. Слободан
контакт особа: Поповић Ј. Слободан
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за моторе

извођења

циљ

Предмет пружа свеобухватан увид у системе за напајањем горивом код ото и дизел мотора, као и системе паљења код ото мотора. Обухвата системе са механичком и електронском регулацијом. Судентима усмерења за моторе представља базу за дубље проучавање мехатронике мотора, док студентима других усмерења даје заокружено знање о овим системима неопходно у експлоатацији мотора.

исход

Студенти су оспособљени за пројектовање, избор и организацију одржавање система за напајање ото и дизел мотора горивом и система паљења код ото мотора. Бројне лабораторијске вежбе омогућавају стицање практичних знања о испитивању карактеристика ових система и њихових компоненти, као и дијагностици и регулацији у експлоатацији.

садржај теоријске наставе

1. Основи распршивавања горива. Захтеви ото мотора у погледу састава смеше. Елементарни карбуратор, струјање ваздуха и горива, карактеристика карбуратора. Потербе за помоћним системима карбуратора. 2. Врсте система убризгавања код ото мотора. MPI систем са електронском регулацијом, хидраулични елементи, систем сензора и електронска управљачка јединица. 3. Системи за убризгавање код дизел мотора, врсте и поделе. Системи непосредног убризгавања, линијске и ротационе пумпе ВП. Бризгачи, врсте млазница и контрола закона убризгавања. Динамичке појаве у систему убризгавања дизел мотора. Системи са електронском регулацијом. 4. Системи паљења код ото мотора. Фазе рада, утицајни фактори и формирање варнице. Системи паљења са електронском регулацијом. Свећица и њене карактеристике.

садржај практичне наставе

а) Аудиторне вежбе: 1. Систем напајања путем карбуратора. Избор димензија карбуратора. Системи карбуратора за корекцију састава смеше. 2. Приказ различитих система убризгавања горива код ото мотора. Систем сензора. Проточне карактеристике бризгача. 3. Приказ система убризгавања код дизел мотора. Прорачун основних димензија елемента и профила брега ПВП. 4. Компоненте система паљења, индукциони калем и његове карактеристике. Регулација угла претпаљења, механичка и електронска. б) Лабораторијске вежбе: 1. Снимање карактеристике бризгача, протокомера ваздуха и давача притиска у усисном систему. 4. Снимање брзинске карактеристике дизел пумпе ВП. 5. Снимање динамичких појава у систему убризгавања. 6. Испитивање система за паљење, снимање угла претпаљења и карактеристика свећице.

услов похађања

Пожењан: познавање рада у програмско-развојном окружењу Matlab/Simulink

ресурси

1. М. Томић: Опрема мотора , Машински факултет, Београд, 2005. КПН, расположиво у библиотеци МФБ 2. М. Томић, С. Поповић: материјали са предавања и аудиторних вежби, доступни у дигиталној форми 3. Пробни сто за испитивање мотора (ЛЕО) 4. Инсталација за стационарна мерења протока према ИСО5167 (ЛПИ) 5. Пробни сто за испитивање система за убризгавање дизел горива (ЛЕО) 6. Мерно-аквизициони систем: National Instruments PXI-1042-RT8186/5401/6123/6229/4070/6602/8461 (АРС) 7. National Instruments LabView (РРО)

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 11
лабораторијске вежбе: 14
рачунски задаци: 5
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 4
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 6
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 25
лабораторијска вежбања: 35
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

J. Heywood: Internal Combustion Engine Fundamentals, Mc Graw-Hill, 1988, ISBN-13: 978-0070286375; G. Stiesch: Modeling Engine Spray and Combustion Processes, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2003, ISBN 978-3-540-00682-4; C. Baumgarten: Mixture Formation in Internal Combustion Engines, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2006, ISBN 978-3-540-30835-5 ; H. Zhao: Advanced direct injection combustion engine technologies and development Vol.1 i 2, Woodhead Publishing, 2010, ISBN 978-1-84569-732-7; C. Arcoumanis, T. Kamimoto: Flow and Combustion in Reciprocating Engines, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2009, ISBN: 978-3-540-64142-1;