Конструкција мотора 2

ID: 1089
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Кнежевић М. Драган
извођачи: Кнежевић М. Драган
контакт особа: Кнежевић М. Драган
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за моторе

извођења

циљ

Стицање знања о улози и конструкцији важних помоћних система мотора - хлађења, подмазивање, стартовања и покретања мотора. Стицање способности конструисања и прорачуна наведених система. Практична примена и проширење знања из области преноса топлоте, конструисања машина, трибологије и машинских материјала. Торзионе осцилације коленастог вратила мотора. Настанак торзионих осцилација, опасност од торзионих осцилација, начини сузбијања торзионих осцилација, конструкција торзионих пригушивача. Специфичности конструкције двотактних мотора.

исход

Опште способности: Разумевање конструкције сложених машина и уређаја и препознавање значаја подсистема за исправно функционисање целине машине. Предметно-стручне способности: Разумевање конструкције и улоге система хлађења, преноса топлоте, подмазивања, стартовања и покретања мотора. Разумевање конструкције торзионих пригушивча. Способност конструисања и прорачуна најважнијих елемената ових система.

садржај теоријске наставе

1. Систем хлађења мотора СУС. Улога система, проблеми термичког оптерећења мотора. Систем воденог хлађења, систем ваздушног хлађења. Конструкцијско извођење система ваздушног хлађења, предности и недостаци, основе прорачуна. Конструкцијско извођење система течносног (воденог) хлађења, основе прорачуна. 2. Систем подмазивања мотора СУС. Конструкција система подмазивања мотора. Улога и захтеви мотора у погледу карактеристика мазива. Услови подмазивања делова мотора. Стрибеков дијаграм. Извођење и шема система за подмазивање. Делови система за подмазивање. Пумпа за уље: врсте и прорачун. Пречистач уља. Основни елементи прорачуна. 3. Системи стартовања и реверзирања мотора. Конструкцијско извођење система покретања мотора: врсте, улога и захтеви. Рад покретања и минимални број обртаја мотора. Пнеуматско стартовање. Конструкција система за промену смера окретања коленастог вратила мотора (прекретање – реверзирање - мотора).

садржај практичне наставе

а) Аудиторне вежбе: 1. Прорачун система хлађења мотора помоћу течности. Прорачун количине топлоте која се системом хлађења одводи од мотора. Прорачун система воденог хлађења. Прорачун циркулационе пумпе и измењивача топлоте. 2.Прорачун система ваздушног хлађења мотора. Прорачун параметара оребравања цилиндра и цилиндарске главе. Прорачун вентилатора. 3. Прорачун система подмазивања мотора. Прорачун количине топлоте која се уљем одводи од мотора. Прорачун цирулационе пумпе за уље.

услов похађања

Обавезан услов: одслушан и положен курс Радни процеси мотора.

ресурси

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 8
лабораторијске вежбе: 0
рачунски задаци: 8
семинарски рад: 0
пројекат: 10
консултације: 0
дискусија/радионица: 4
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 0
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 8
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 2
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 0
тест/колоквијум: 30
лабораторијска вежбања: 0
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 30
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Д. Кнежевић: Предавања из предмета Конструкција мотора 2, (handouts) у електронском облику (ПДФ) 2021., ; Д. Кнежевић: Упутство за извођење прорачуна система хлађења и подмазивања и израду пројекта у електронском облику; примери рачунских задатака у електронском облику, 2021.; И.Махалец, Д.Козарац, З.Лулић,: Конструкција мотора, ФСБ Загреб, 2015. (доступно у пдф);