Бродски мотори

ID: 1025
врста предмета: научно-стручни
носилац предмета: Кнежевић М. Драган
извођачи: Бањац Б. Милан, Кнежевић М. Драган, Ступар М. Горан
контакт особа: Кнежевић М. Драган
ниво студија: мастер академске студије
ЕСПБ: 4
облик завршног испита: писмени+усмени
катедра: катедра за моторе

извођења

циљ

Циљ предмета је да пружи свеобухватан увид у специфичну материју бродских мотора СУС, како двотактних тако и четворотактних а пре свега мотора великих снага са сложеним моторним механизмом. Предмет је намењен студентима усмерења за Бродоградњу, којима ће пружити увод у касније дубље проучавање специфичности конструкције ове класе мотора и моторских система током професионалне праксе.

исход

Опште сп.: Усвојена основна теоријска и практична знања из области бродских мотора са унутрашњим сагоревањем у којима се преплићу фундаменталне и примењене научне дисциплине. Пред.-стр. сп.: Студенти стичу основну оспособљеност за компетентан приступ у избору, организацији експлоатације и одржавања дизел мотора у области бродских погонских система.

садржај теоријске наставе

1. Уводна разматрања 2. Специфичности конструкције делова бродских мотора – непокретни и покретни, систем развода бродских мотора. 3. Систем напајања горивом и систем натпуњења мотора. 4. Систем подмазивања и хлађења мотора. Улога, значај и врсте моторних уља за бродске моторе. Систем хлађења мотора течношћу. Ваздушно хлађење. 5. Систем стартовања и прекретања мотора и погонске карактеристике бродског мотора. Пропелерна карактеристика мотора. Оптимирање спреге мотор - пропелер. 6. Вибрације бродских мотора. Торзионе осцилације коленастог и преносних вратила. Могућности појаве резонансе и методе за њено избегавање. 7. Избор мотора као главне бродске погонске машине 8. Прикази система натпуњења бродских мотора. 9. Ослањање бродског мотора.

садржај практичне наставе

а) Аудиторне вежбе: 1. Конструкцијска извођења бродских мотора. Приказ и анализа различитих концепција и конструкција бродских погонских мотора од најмањих до највећих снага. 2. Систем напајања горивом бродских дизел мотора. Системи са механичком регулацијом (пумпа-цев-бризгач, пумпа-бризгач), акумулаторски системи (common rail), системи са електронском регулацијом. 3. Систем натпуњења мотора – приказ и анализа конструкције физичког модела турбопуњача. 4. Регулатори броја обртаја бродских мотора – улога и врсте, подела према месту уградње, анализа конструкције и принципа рада регулатора. Анализа могућности електронских регулатора у оптимирању радног подручја бродског дизел мотора. б) Лабораторијска вежба: Испитивање мотора - снимање пропелерне карактеристике мотора.

услов похађања

Нема услова за похађање предмета.

ресурси

Скрипта предавања (handouts), доступно у електронској форми у pdf формату на сајту Kатедре за моторе. Упутства за извођење лабораторијске вежбе и израду извештаја у електронском облику, Лабораторијска инсталација - пробни сто са мотором СУС, мерна опрема и софтвер за аквизицију података при мерењима.

фонд часова

укупан фонд часова: 45

активна настава (теоријска)

ново градиво: 14
разрада и примери (рекапитулација): 4

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 9
лабораторијске вежбе: 9
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 0
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 2
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 4
завршни испит: 3

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 25
лабораторијска вежбања: 25
рачунски задаци: 0
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Скрипта предавања (handouts), доступно у електронској форми у pdf формату на сајту Kатедре за моторе, 2023.; С. Петровић, М. Томић: Основи клипних мотора, Машински факултет, Београд, 1994., ISBN: 86-7086-255-0; Стојан Петровић, Драган Кнежевић: Мотори – основи теорије топлотних клипних мотора, Универзитет у Београду, Машински факултет, 2020, ISBN 978 – 86 – 6060 – 037– 2; C.C. Pounder: Бродски дизел мотори (на енглеском), Butterworths & Co. (Publishers) Ltd. 1972.; C.T. Wilbur, D.A. Wight: Бродски дизел мотори и гасне турбине (на енглеском), Elsevier Ltd., 2004.;