Индустријски компресори

ID: 1433
врста предмета: стручно-апликативни
носилац предмета: Китановић Н. Марко
извођачи: Китановић Н. Марко, Миљић Л. Ненад
контакт особа: Китановић Н. Марко
ниво студија: основне академске студије
ЕСПБ: 6
облик завршног испита: писмени
катедра: катедра за моторе

извођења

  • 5. семестар, позиција 4

циљ

Стицање основних знања о индустријским компресорима. Проширење знања из термодинамике кроз проучавање сабијања реалних гасова, мешавина гасова и влажних гасова, као и проучавање стварних радних циклуса клипних компресора. Проширење и стицање нових знања у области конструисања машина кроз проучавање конструкције основних елемената, система и допунске опреме клипних компресора.

исход

Опште способности: Разумевање комплексних реалних радних циклуса топлотних машина при раду са реалним гасовима, као и сложених конструкцијских извођења таквих машина. Успостављање узрочно-последичних веза имеђу радног циклуса и конструкције машине. Предметно-стручне способности: Способност прорачуна, конструисања, избора, испитивања, инсталисања и одржавања у експлоатацији клипних компресора.

садржај теоријске наставе

1. Клипни механизам, кинематика, динамика, неравномерност обртања и уравнотежење. 2. Теоријске основе сабијања идеалних и реалних гасова, смеша гасова и влажних гасова. Теоријски циклус компресора без штетног простора. 3. Реални радни циклус једноступног клипног компресора, параметри измене радне материје и компресора као целине. 4. Вишеступно сабијање. 5. Прорачун главних димензија компресора. 6. Системи и допунска опрема компресора. 7. Системи регулисања компресора 8. Конструкцијска извођења клипних компресора. 9. Основи експлоатације. 10. Специфичности извођења клипних механизама компресора. 11. Примери изведених конструкција и основни конструкцијски елементи. 12. Приказ система, допунске опреме и система регулисања. 13. Клипни компресори за расхладну технику. 14. Ротациони компресори.

садржај практичне наставе

а) Аудиторне вежбе: 1. Рачунски задаци из области обрађених на предавањима – теоријских основа сабијања идеалних и реалних гасова, смеша гасова и влажних гасова, реалних радних циклуса једноступних клипних компресора, вишеступног сабијања и одређивања главних димензија и значица клипних компресора. 2. Припреме за лабораторијске вежбе, опис инсталација и мерне опреме, упутства за извођење експеримента и обраду података и формирање извештаја. б) Лабораторијске вежбе: 1. Одређивање карактеристика (карактеристичних параметара) компресора. 2. Одређивање капацитета клипног компресора на основу процеса пуњења резервоара високог притиска.

услов похађања

Пожељно познавање основа термодинамике.

ресурси

Предавања у електронском облику, Упутства за извођење лабораторијских вежбања и израду извештаја у електронском облику, Примери рачунских задатака у електронском облику, Лабораторијска инсталација са клипним компресором, мерна опрема и софтвер за аквизицију података при мерењима.

фонд часова

укупан фонд часова: 75

активна настава (теоријска)

ново градиво: 20
разрада и примери (рекапитулација): 10

активна настава (практична)

аудиторне вежбе: 6
лабораторијске вежбе: 4
рачунски задаци: 20
семинарски рад: 0
пројекат: 0
консултације: 0
дискусија/радионица: 0
студијски истраживачки рад: 0

провера знања

преглед и оцена рачунских задатака: 6
преглед и оцена лабораторијских извештаја: 2
преглед и оцена семинарских радова: 0
преглед и оцена пројекта: 0
колоквијум са оцењивањем: 0
тест са оцењивањем: 2
завршни испит: 5

провера знања (укупно 100 поена)

активност у току предавања: 10
тест/колоквијум: 10
лабораторијска вежбања: 15
рачунски задаци: 25
семинарски рад: 0
пројекат: 0
завршни испит: 40
услов за излазак на испит (потребан број поена): 30

литература

Јанков, Р.: Клипни компресори, 5. издање, Машински факултет, Београд, 1990.; Bloch, H. P, Hoefner, J. J.: Reciprocating compressors: operation and maintenance, Butterworth-Heinemann, Woburn, 1996. ISBN 0-88415-525-0.; Brown, R. N.: Compressors: selection & sizing – 2nd ed., Butterworth-Heinemann, Woburn, 1997. ISBN 0-88415-164-6.; Bendler, H., Spengler, H. (ed.): Technisches Handbuch Verdichter, Veb Verlag Technik, Berlin, 1986.; Frenkel, M., I.: Kolbenverdichter, Veb Verlag Technik, Berlin, 1969.;